Tworzenie nowego dokumentu

Okno to umożliwia użytkownikowi utworzenie dokumentu, a następnie po poprawnym wypełnieniu zapisanie go w dokumentach roboczych celem późniejszego przesłania do ZUS. Użytkownik wybiera druk z listy dostępnych druków w systemie.

 

W przypadku wyboru "OK-WUD", dokumenty są tworzone z wykorzystaniem Kreatora OK- WUD, który umożliwia automatyczne wygenerowanie wielu wniosków OK-WUD, dla jednego wnioskodawcy oraz podanych podmiotów (każdy z wygenerowanych wniosków dotyczy tylko jednego podmiotu). Podmioty, których dotyczą wnioski mogą być wprowadzane manualnie lub importowane z przygotowanego wcześniej pliku (w formacie: xls, xlsx, csv, xml).

 


W celu wyboru typu dokumentu należy:

1. W oknie głównym rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" i wybrać pozycję Dokumenty robocze.

2. W oknie Dokumenty robocze nacisnąć przycisk "Utwórz nowy". Pojawi się lista dostępnych typów dokumentów:

 

OBW_typ_dokumentu

 

warning W sytuacji, gdy dokument jest tworzony dla roli ogólnej (użytkownik pracuje w zakładce Ogólny) dostępna jest pełna lista dokumentów. Gdy użytkownik przełączy się do kontekstu np. ubezpieczonego - na liście będą wyświetlone dokumenty związane tylko z tym kontekstem.

 

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

 

3. Zaznaczyć na liście odpowiedni dokument i nacisnąć przycisk "Utwórz dokument".


W sytuacji, gdy użytkownik pracuje w kontekście np. płatnika - formularz zostanie utworzony automatycznie - bez konieczności definiowania roli. Będzie on wstępnie uzupełniony danymi użytkownika.

Jeśli natomiast użytkownik pracuje w kontekście ogólnym pojawia się okno wyboru z dostępnymi dla danego dokumentu rolami.

 

obw_wybor_roli_popup

 

W szczególnym przypadku, gdy użytkownik nie posiada w ZUS innej roli poza Ogólną, wówczas w oknie wyboru dostępne są następujące role.

 

wybor_roli_moje_dane_z_profilu_pue

 

warning Rola „Inna - Wprowadzanie ręczne” pozwala pełnomocnikowi na utworzenie nowego dokumentu do ZUS zarówno w imieniu mocodawcy, który jest klientem ZUS, jak i w imieniu osoby nieposiadającej konta w ZUS.

warning Rola „Inna – moje dane z profilu PUE” umożliwia utworzenie nowego dokumentu do ZUS użytkownikowi, który nie jest klientem ZUS (nie ma konta w ZUS) we własnym imieniu.

 

4. Wybrać rolę z listy:

 

a) Wybranie roli Płatnik/Ubezpieczony/Świadczeniobiorca/Komornik/Lekarz/Inna – moje dane z profilu PUE spowoduje utworzenie formularza wstępnie uzupełnionego danymi użytkownika.

b) Wybranie przycisku "Anuluj" oznacza rezygnację z tworzenia nowego dokumentu.

c) Wybranie roli Inna - Wprowadzanie ręczne

 

obw_wybor_roli_inna_popup

 

spowoduje wyświetlenie okna dialogowego wyszukiwania roli mocodawcy.

 

obw_wybor_roli_inna_popup

 

warning Aby utworzyć dokument dla roli "Inna", należy wybrać rolę dostępną dla danego dokumentu. Jeżeli tworzysz dokument w imieniu mocodawcy, który nie jest klientem ZUS, wówczas wybierasz rolę "Inna – Brak roli".

 

inna_brak_roli

 

Następnie należy zaznaczyć oświadczenie o posiadaniu pełnomocnictwa, wprowadzić dane identyfikacyjne mocodawcy i po upewnieniu się, że dane są prawidłowe kliknąć przycisk OK. Dane identyfikacyjne są ze sobą powiązane. Aby przejść dalej, należy wprowadzić komplet danych wymaganych dla wybranej roli.
o Imię, Nazwisko i Datę urodzenia lub
o PESEL lub
o NIP lub
o Rodzaj dokumentu tożsamości i serie i numer dokumentu lub
o Nazwę płatnika lub
o REGON

 

warning Jeżeli nie zatwierdzisz oświadczenia o posiadaniu pełnomocnictwa, pojawi się następujący komunikat:

 

rola_inna_zaznacz_oswiadczenie

 

warning Jeżeli wybrałeś rolę "Inna – Brak roli" i wpisałeś dane mocodawcy, który został znaleziony w ZUS, wówczas zostanie zaprezentowany poniższy komunikat i wysłanie wniosku nie będzie możliwe:

 

rola_inna_wniosek_za_inna_osobe_znaleziona_w_zus

 

warning Jeżeli wybrałeś rolę "Inna – Brak roli" i wpisałeś dane mocodawcy, którego nie znaleziono w ZUS, wówczas zostanie zaprezentowany poniższy komunikat:

 

rola_inna_wniosek_za_inna_osobe

 

warning Pole "Nazwa płatnika" i "REGON" są dostępne tylko w przypadku wybrania roli "Płatnik"

 

Po poprawnym wprowadzeniu danych mocodawcy, oświadczenie zapisywane jest w metadanych dokumentu.

 

warning Pole "Nazwa płatnika" i "REGON" są dostępne tylko w przypadku wybrania roli "Płatnik"

 

d) Wybranie roli „Ogólna - IMIE NAZWISKO” lub „Ogólna – ogólna”,

 

obw_wybor_roli_ogolna

 

spowoduje wyświetlenie okna z informacją:

 

obw_wybor_roli_ogolna_info

 

Użycie przycisku: "Nie", spowoduje powrót do poprzedniego kroku wyboru roli

Użycie przycisku: "Anuluj", spowoduje zamknięcie okna wyboru roli

Użycie przycisku: "Tak", spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z uzupełnionymi danymi właściciela roli ogólnej:

 

obw_wybor_roli_ogolna_popup

 

warning Aby utworzyć dokument dla roli "Ogólna", należy wybrać rolę dostępną dla danego dokumentu, następnie wprowadzić dane identyfikacyjne wnioskodawcy lub/i dane adresowe. W przypadku gdy wszystkie wprowadzone dane będą identyczne jak dane zainicjowane, zostanie wyświetlony komunikat:

 

obw_wybor_roli_ogolna_komunikat

 

Wprowadzenie danych i wybranie jednej z ról spowoduje utworzenie formularza wstępnie uzupełnionego danymi użytkownika.