Tworzenie nowego dokumentu

Okno to umożliwia użytkownikowi utworzenie dokumentu, a następnie po poprawnym wypełnieniu zapisanie go w dokumentach roboczych celem późniejszego przesłania do ZUS. Użytkownik wybiera druk z listy dostępnych druków w systemie.

 

W przypadku wyboru "OK-WUD" albo RUD, dokumenty te tworzone są z wykorzystaniem kreatorów umożliwiającym automatyczne wygenerowanie wielu wniosków danego typu.
Kreator OK- WUD umożliwia automatyczne wygenerowanie wielu wniosków OK-WUD, dla jednego wnioskodawcy oraz podanych podmiotów (każdy z wygenerowanych wniosków dotyczy tylko jednego podmiotu). Podmioty, których dotyczą wnioski mogą być wprowadzane manualnie lub importowane z przygotowanego wcześniej pliku (w formacie: xls, xlsx, csv, ods, xml).

 

Kreator RUD umożliwia automatyczne wygenerowanie wielu dokumentów RUD, dla jednego zamawiającego oraz podanych wykonawców (każdy z wygenerowanych dokumentów dotyczy tylko jednego wykonawcy). Wykonawcy, dla których generowane będą dokumenty mogą być wprowadzani manualnie lub importowani z przygotowanego wcześniej pliku (w formacie: xls, xlsx, csv, ods, xml).

 


W celu wyboru typu dokumentu należy:

1. W oknie głównym rozwinąć menu "Dokumenty i wiadomości" i wybrać pozycję Dokumenty robocze.

2. W oknie Dokumenty robocze nacisnąć przycisk "Utwórz nowy". Pojawi się lista dostępnych typów dokumentów:

 

OBW_typ_dokumentu

 

warning W sytuacji, gdy dokument jest tworzony dla roli ogólnej (użytkownik pracuje w zakładce Ogólny) dostępna jest pełna lista dokumentów. Gdy użytkownik przełączy się do kontekstu np. ubezpieczonego - na liście będą wyświetlone dokumenty związane tylko z tym kontekstem.

 

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Wyświetlone okno udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający eksplorowanie listy.

 

3. Zaznaczyć na liście odpowiedni dokument i nacisnąć przycisk "Utwórz dokument".


W sytuacji, gdy użytkownik pracuje w kontekście np. płatnika - formularz zostanie utworzony automatycznie - bez konieczności definiowania roli. Będzie on wstępnie uzupełniony danymi użytkownika.

Jeśli natomiast użytkownik pracuje w kontekście ogólnym pojawia się okno wyboru z dostępnymi dla danego dokumentu rolami.

 

obw_wybor_roli_popup

 

W szczególnym przypadku, gdy użytkownik nie posiada w ZUS innej roli poza Ogólną, wówczas w oknie wyboru dostępne są następujące role.

 

wybor_roli_moje_dane_z_profilu_pue

 

warning Rola „Inna – Moje dane z profilu PUE” umożliwia utworzenie nowego dokumentu do ZUS użytkownikowi, który nie jest klientem ZUS (nie ma konta w ZUS, nie ma swoich ról w systemie PUE) we własnym imieniu. Dane pobierane są z profilu zalogowanego użytkownika. Sytuacja dotyczy następujących typów dokumentów i ról:

 • Dla OL-FZLA: Ubezpieczony, Lekarz
 • Dla POG: Ubezpieczony, Płatnik, Świadczeniobiorca, Lekarz, Komornik
 • Dla PR_5: Płatnik
 • Dla RD-9: Ubezpieczony, Płatnik, Świadczeniobiorca
 • Dla RSP-C: Ubezpieczony lub Płatnik
 • Dla RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6, RZN: Ubezpieczony lub Świadczeniobiorca
 • Dla RSP-D: Płatnik
 • Dla RSP-DB: Płatnik
 • Dla RSP-DD6, RSP-DD7: Płatnik
 • Dla RSP-DK: Płatnik lub Świadczeniobiorca
 • Dla RSP-DD: Płatnik
 • Dla RSP-SK: Płatnik
 • Dla RUD: Ubezpieczony, Płatnik
 • Dla USS: Ubezpieczony, Płatnik
 • Dla ZAS-59: Ubezpieczony, Świadczeniobiorca
Jeśli dane osoby z profilu istnieją w KSI ZUS prezentowany jest komunikat „Podane dane są zarejestrowane w ZUS. Aby dopisać je do konta PUE ZUS skontaktuj się z COT albo udaj się do najbliższej placówki ZUS.”

 

brak_danych_skontaktuj_cot_lub_zus

 

Wybór przycisku "Anuluj” powoduje przejście bezpośrednio do wniosku. Wybór przycisku "Skontaktuj się z COT" powoduje wyświetlenie formularza kontaktowego umożliwiającego bezpośrednie zadanie pytania na COT:

 

brak_danych_zadaj_pytanie_zus

 

warning Rola „Inna - Wprowadzanie ręczne” pozwala pełnomocnikowi na utworzenie nowego dokumentu do ZUS zarówno w imieniu mocodawcy, który jest klientem ZUS, jak i w imieniu osoby nieposiadającej konta w ZUS (Inna –wprowadzanie ręczne brak roli, ta opcja jest dostępna dla wniosków: POG, RSP-C, RSP-CK, RSP-CZ, RSP-D, RSP-DK, RD-9, RUD, ZAS-59, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-CD6, RZN, USS, PR-5, RSP-DD7).
Użycie kontekstu Inna- wprowadzanie ręczne powinno dotyczyć wyjątkowych sytuacji w przypadku gdy nie dysponujemy wyborem właściwej roli (np. Ubezpieczony, Płatnik), a pełnomocnictwo jest posiadaniu ZUS.
Po skorzystaniu z roli Inna wprowadzanie ręczne wymagane jest zaakceptowanie oświadczenia o posiadanym pełnomocnictwie w ZUS- takie pismo do ZUS jest dodatkowo weryfikowane co może wpłynąć na wydłużenie się czasu rozpatrywania sprawy.

 

4. Wybrać rolę z listy:

 

a) Wybranie roli Płatnik/Ubezpieczony/Świadczeniobiorca/Komornik/Lekarz/Inna – Moje dane z profilu PUE spowoduje utworzenie formularza wstępnie uzupełnionego danymi użytkownika.

b) Wybranie przycisku "Anuluj" oznacza rezygnację z tworzenia nowego dokumentu.

c) Wybranie roli Inna - Wprowadzanie ręczne

 

obw_wybor_roli_inna_popup

 

spowoduje wyświetlenie okna dialogowego wyszukiwania roli mocodawcy.

 

obw_wybor_roli_inna_popup

 

warning Aby utworzyć dokument dla roli "Inna – Wprowadzanie ręczne", należy wybrać rolę dostępną dla danego dokumentu. Jeżeli tworzysz dokument w imieniu mocodawcy, który nie jest klientem ZUS, wówczas wybierasz rolę "Inna – Brak roli".

 

inna_brak_roli

 

Następnie należy zaznaczyć oświadczenie o posiadaniu pełnomocnictwa, wprowadzić dane identyfikacyjne mocodawcy i po upewnieniu się, że dane są prawidłowe kliknąć przycisk OK. Dane identyfikacyjne są ze sobą powiązane. Aby przejść dalej, należy wprowadzić komplet danych wymaganych dla wybranej roli.
o Imię, Nazwisko i Datę urodzenia lub
o PESEL lub
o NIP lub
o Rodzaj dokumentu tożsamości i serie i numer dokumentu lub
o Nazwę płatnika lub
o REGON

 

warning Jeżeli nie zatwierdzisz oświadczenia o posiadaniu pełnomocnictwa, pojawi się następujący komunikat:

 

rola_inna_zaznacz_oswiadczenie

 

warning Jeżeli dla roli "Inna – Wprowadzanie ręczne", wybrałeś rolę gdzie podmiot nie zostanie znaleziony w ZUS zostanie zaprezentowany komunikat:

 

rola_inna_nie_znaleziono_mocodawcy

 

warning Jeżeli wybrałeś rolę "Inna – Brak roli" i wpisałeś dane mocodawcy, który został znaleziony w ZUS, wówczas zostanie zaprezentowany poniższy komunikat i wysłanie wniosku nie będzie możliwe:

 

rola_inna_wniosek_za_inna_osobe_znaleziona_w_zus

 

warning Jeżeli wybrałeś rolę "Inna – Brak roli" i wpisałeś dane mocodawcy, którego nie znaleziono w ZUS, wówczas zostanie zaprezentowany poniższy komunikat:

 

rola_inna_wniosek_za_inna_osobe

 

warning Pole "Nazwa płatnika" i "REGON" są dostępne tylko w przypadku wybrania roli "Płatnik"

 

Po poprawnym wprowadzeniu danych mocodawcy, oświadczenie zapisywane jest w metadanych dokumentu.

 

warning Oświadczenie o pełnomocnictwie w postaci pliku pdf jest też załączane jako załącznik do dokumentu. Taki załącznik nie może zostać usunięty.

 

d) Wybranie roli „Ogólna - IMIE NAZWISKO” lub „Ogólna – ogólna”,

 

obw_wybor_roli_ogolna

 

spowoduje wyświetlenie okna z informacją:

 

obw_wybor_roli_ogolna_info

 

Użycie przycisku: "Nie", spowoduje powrót do poprzedniego kroku wyboru roli

Użycie przycisku: "Anuluj", spowoduje zamknięcie okna wyboru roli

Użycie przycisku: "Tak", spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z uzupełnionymi danymi właściciela roli ogólnej:

 

obw_wybor_roli_ogolna_popup

 

warning Aby utworzyć dokument dla roli "Ogólna", należy wybrać rolę dostępną dla danego dokumentu, następnie wprowadzić dane identyfikacyjne wnioskodawcy lub/i dane adresowe. W przypadku gdy wszystkie wprowadzone dane będą identyczne jak dane zainicjowane, zostanie wyświetlony komunikat:

 

obw_wybor_roli_ogolna_komunikat

 

Wprowadzenie danych i wybranie jednej z ról spowoduje utworzenie formularza wstępnie uzupełnionego danymi użytkownika.