Wyrejestrowanie ubezpieczonego

Wyrejestrowanie ubezpieczonego dokonuje się ze wskazanego kodu tytułu ubezpieczenia.


Aby wyrejestrować ubezpieczonego (ubezpieczonych) należy:

 

1. Podać <Przyczynę wyrejestrowania> i <Datę wyrejestrowania>.
2. W bloku „Rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy/stosunku służbowego” podać:
w polu <Data> - datę rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego,
w polu <Kod wygaśnięcia/kod trybu rozwiązania> - kod rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego (lista rozwijana zawierająca wartości ze słownika),
w polu <Kod podstawy prawnej> - kod podstawy prawnej rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego (lista rozwijana ze słownika),
w polu <Podstawa prawna> - inną podstawę prawną rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego, jeżeli w polu <Kod podstawy prawnej> podano kod 550,
w polu <Strona, z inicjatywy której nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy> - stronę, z inicjatywy której nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

 

 

EPL_kreator_ubezp_wyrejstr_lista

 

3. Nacisnąć przycisk "Dalej".
4. Wskazać na liście ubezpieczonego, który ma być wyrejestrowany bądź zaznaczyć w kolumnie <Wybór> kilka pozycji..

 

 

EPL_kreator_ubezp_wyrejstr_lista2

 

5. Nacisnąć przycisk "Dalej".

 

6. Pojawi się informacja "Wraz z wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych należy przekazać raport informacyjny za ubezpieczonego. Czy uruchomić kreator w trybie raportu informacyjnego?".

 

czy_uruchomic_kreator_ria

 

 

7. Wybrać "Tak".

 

8. W kolejnych krokach kreatora wybrać ubezpieczonego i podać dane dla RIA w zakresie: rozwiązania/wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy/stosunku służbowego oraz kwot przychodu, okresów wykonywania pracy nauczycielskiej, okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

 

9. Nacisnąć przycisk "Dalej".

 

10. System prezentuje listę dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych zmian ( Lista wygenerowanych dokumentów).

 

warning Jeżeli kod przyczyny wyrejestrowania = (100, 500) i na liście wybranych ubezpieczonych znajduje się ubezpieczony z kodem pracowniczym (0110, 0111, 0120, 0125, 0126) i użytkownik nie wypełnił bloku „Rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy/stosunku służbowego” zostanie wyświetlony komunikat „Dla ubezpieczonych zgłoszonych z kodem tytułu ubezpieczenia (ubezpieczony N Y, kod tytułu do ubezpieczeń xxxx xx) i kodem wyrejestrowania 100/500 nie został wypełniony blok V.”

warning Program tworzy dokument ZUS ZWUA oraz ZUS RIA dla każdego ze wskazanych ubezpieczonych.

 

warning Jeżeli osoba wskazana do wyrejestrowania ma zgłoszonych członków rodziny (zaznaczone pole w kolumnie <Czł. rodzi.>) to zostaną oni również wyrejestrowani i powstanie dokument ZUS ZCNA.