Przegląd zaświadczeń lekarskich

Widok prezentuje zaświadczenia lekarskie wystawione przez lekarza dla różnych pacjentów.


Widok jest podzielony na dwie zakładki:

Zaświadczenia bieżące (wystawione, ale jeszcze niezapisane w KSI),
Zaświadczenia w ZUS (zapisane w KSI).

 

Dostępne funkcjonalności to:

Wystawienie nowego zaświadczenia dla pacjenta, którego zaświadczenie jest wybrane na liście (przycisk Nowe zaświadczenie),
Podgląd szczegółów wybranego zaświadczenia (przycisk Szczegóły zaświadczenia),
Anulowanie wybranego zaświadczenia (przycisk Anuluj zaświadczenia),
Utworzenie nowego zaświadczenia na podstawie wybranego anulowanego (przycisk Utwórz ZUS ZLA na podstawie anulowanego),
Utworzenie nowego zaświadczenia dla innego płatnika na podstawie wybranego (przycisk Utwórz ZUS ZLA dla innego płatnika),
Wyszukanie zaświadczeń pacjenta, którego zaświadczenie jest wybrane na liście (przycisk Zaświadczenia pacjenta),
Wyszukanie zaświadczeń pacjenta wystawionych przez konkretnego asystenta medycznego (pole listy Asystent nad tabelą),
Wydrukowanie kopii wybranego zaświadczenia dla płatnika (przycisk Drukuj egzemplarz dla płatnika) z możliwością wydrukowania wielu zaświadczeń naraz poprzez zaznaczenie ich w kolumnie Wybór,
Podgląd korekty ZUS ZLA/K dla wybranego skorygowanego zaświadczenia (przycisk Podgląd korekty ZUS ZLA/K, tylko w zakładce "Zaświadczenia w ZUS"),
Wystawienie innego dokumentu (ZAS-7, ZAS-9) dla pacjenta (przycisk Nowy dokument na podstawie ZUS ZLA). W tworzonym dokumencie zostaną automatycznie uzupełnione dane identyfikacyjne i adresowe pacjenta.
Zamówienie danych archiwalnych – funkcjonalność dostępna z poziomu zakładki Zaświadczenia w ZUS. Zamówione dane archiwalne będą dostępne w PUE po upływie maksymalnie 48 h. Użytkownik zostanie powiadomiony o zrealizowaniu zamówienia na dane archiwalne - otrzyma wiadomość na swoje konto w PUE (Panel ogólny/Dokumenty i wiadomości/Wiadomości). Zamówione dane archiwalne będą dostępne przez 30 dni. Po tym okresie zostaną usunięte z widoku. Maksymalny okres, za jaki można zamówić dane, wynosi 1 rok.

 

Zakres prezentowanych danych:

Seria i numer zaświadczenia,
Data wystawienia zaświadczenia,
Miejsce wystawienia zaświadczenia,
Imię i nazwisko ubezpieczonego, dla którego zostało wystawione zaświadczenie,
Identyfikator płatnika składek, dla którego zostało wystawione zaświadczenie,
Status.
Asystent medyczny, który wystawił zaświadczenie w imieniu lekarza,

 

kle_przeglad_biezace

 

kle_przeglad_ZUS

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania listy oraz zapisu jej na dysk lokalny.

Użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Lista udostępnia również mechanizm stronicowania, ułatwiający jej przeglądanie.

Widok szczegółów zaświadczenia

W widoku szczegółów zaświadczenia prezentowane są, podzielone na zakładki, wszystkie dane zawarte w zaświadczeniu lekarskim. Z tego widoku lekarz może również, w zależności od statusu zaświadczenia, anulować je, wystawić nowe ZLA w miejsce anulowanego lub wystawić nowe ZLA dla innego płatnika.

 

kle_przeglad_szczegoly

 

Anulowanie zaświadczenia

Jeśli lekarz chce anulować zaświadczenie, powinien wybrać przyczynę anulowania i zdecydować, czy chce wystawić nowe zaświadczenie/zaświadczenia w miejsce anulowanego. Jeśli przyczyna anulowania to błąd w danych płatnika, anulowane zostanie pojedyncze zaświadczenie. W przeciwnym wypadku anulowany zostanie cały zestaw powiązanych ze sobą zaświadczeń.

Jeśli w oknie zaznaczono opcję „Chcę wystawić nowe zaświadczenie…” i przyczyną anulowania był błąd w danych płatnika składek, po wykonaniu operacji anulowania następuje przejście do wystawiania nowego zaświadczenia; dane nowego zaświadczenia są inicjowane danymi zwolnienia anulowanego (bez danych płatnika i z bieżącą datą wystawienia); użytkownik nie ma możliwości zmiany danych zaświadczenia, może tylko wskazać płatnika, dla którego to zaświadczenie będzie wystawione (prezentowane okno).

Jeśli w oknie zaznaczono opcję „Chcę wystawić nowe zaświadczenie…” i przyczyna anulowania była inna niż błąd w danych płatnika składek, po wykonaniu operacji anulowania następuje przejście do kreatora, w którym użytkownik wypełni dane zaświadczenia; dane nowego zaświadczenia są inicjowane wszystkimi danymi zwolnienia anulowanego; wszystkie dane (również dane płatnika) z wyjątkiem daty wystawienia zaświadczenia podlegają edycji (data wystawienia zaświadczenia jest datą bieżącą).

W trakcie walidacji zaświadczenia wydanego w miejsce błędnego następuję walidacja zgodności danych zaświadczenia anulowanego z nowa wystawionym, w trakcie którego pomijana jest kwestia wielkości liter. Zakres walidacji jest zależny od powodu anulowania. Przykładowo, przy korekcie danych płatnika zakładane jest, że dane ubezpieczonego powinny być zgodne z anulowanym.

 

kle_przeglad_przyczyna

 

Każde anulowanie zaświadczenia wiąże się z koniecznością wypełnienia przez lekarza pisma przewodniego informującego ubezpieczonego o anulowaniu. Pismo przewodnie jest wstępnie uzupełnione danymi ubezpieczonego, jednak lekarz ma możliwość edycji tych danych. Jeśli ubezpieczony posiada profil PUE, pismo jest wysyłane do niego drogą elektroniczną. W przeciwnym wypadku lekarz powinien wydrukować pismo i przesłać je do ubezpieczonego pocztą, wraz z zaświadczeniami, które wystawił na podstawie anulowanego.

 

kle_przeglad_pismo

 

Na koniec dokument anulowania (AZLA), potwierdzający anulowanie zaświadczeń, musi zostać podpisany przez lekarza certyfikatem z ZUS, profilem zaufanym ePUAP, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym.