Zasiłki - wypłaty i zwroty

System prezentuje  w formie listy rozwijalnej informacje związane z wypłatami i zwrotami zasiłków przyznanych świadczeniobiorcy. Użytkownik ma możliwość podglądu danych oraz dokonania zmiany sposobu wypłaty oraz zamówienia danych archiwalnych.

 


W oknie „Zasiłki - wypłaty i zwroty” prezentowane są informacje związane z wypłatami i zwrotami świadczeń, przyznanych świadczeniobiorcy.

 

Prezentowane w oknie dane to:

Data wypłaty
Kwota wypłaty
Sposób wypłaty (przelew lub przekaz pocztowy)
Nr rachunku bankowego lub adres, na który została przekazana wypłata
Data zwrotu - jeśli świadczeniobiorca nie odebrał świadczenia i zostało ono zwrócone do ZUS. Datą zwrotu jest data rejestracji kwoty zwrotu w ZUS.

 

WyplatyZwroty

 

Po rozwinięciu wybranej pozycji na liście (naciśnięcie w lewym rogu znaczka „+”)  w oknie prezentowane są szczegóły wypłaty:

opis składnika,
kwota składnika,
okres od - do, za który składnik został wypłacony.

 

WyplatyZwroty1

 

W przypadku konieczności wyświetlenia danych za wcześniejszy okres, należy zamówić dane archiwalne.

 

Użytkownik ma możliwość:

przejścia do okna Zasiłki - Dane archiwalne,
przejścia do okna Zasiłki - Nadpłaty i potrącenia,
wydrukowania albo podglądu listy wypłat i zwrotów.

 

Okno udostępnia użytkownikowi również mechanizm stronicowania.

 

warning Aby ponownie wyświetlić informacje dotyczące zasiłków należy wybrać przycisk "Powrót".

 

warning Dane prezentowane są w trybie tylko do odczytu. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania danych!