Standardowe przyciski

W systemie NPI wykorzystywane są standardowe przyciski:

drukowanie/podgląd - przycisk umożliwia wyświetlenie podglądu wydruku dla wybranego okna,
odśwież - przycisk służy do odświeżenia okna, np. listy wiadomości,
zapisz jako - przycisk umożliwiający zapisanie informacji na dysk lokalny w jednym z pięciu wybranych formatów.
zamów dane archiwalne - przycisk umożliwia złożenie zamówienia na dane archiwalne. Standardowo znajduje się on w widokach,
szczegóły - przycisk umożliwia wyświetlenie szczegółów elementu zaznaczonego wcześniej na liście,
zdefiniuj filtr - przycisk standardowo znajdujący się w oknach typu lista. Umożliwia zdefiniowanie filtru i wyodrębnienie elementów zgodnych z ustaloną regułą,
dalej - przycisk umożliwiający wyświetlenie kolejnej strony (np. w kreatorach),
powrót - przycisk umożliwiający przejście do poprzednio wyświetlanej strony,
zamknij - przycisk umożliwiający zamknięcie wyświetlanego okna (np. okna dialogowego z informacją bądź okna podglądu wydruku),
anuluj - przycisk umożliwiający przerwanie wykonywanej akcji.

 

Oprócz standardowej nawigacji aplikacja umożliwia poruszanie się po stronie za pomocą klawiatury. Najczęściej używanymi klawiszami nawigacyjnymi są:

tab - umożliwia ustawienie zaznaczenia na wybrany obiekt - każdorazowe wciśnięcie klawisza powoduje zaznaczenie kolejnego elementu znajdującego na stonie - nawigacja odbywa się ku dołowi strony,
shift + tab - umożliwia zaznaczenie kolejnych elementów - kierunek dół - góra,
enter - wciśnięcie klawisza enter powoduje wywowałanie akcji, np. gdy użytkownik naciśnie przycisk w sytuacji gdy zaznaczenie ustawione jest na przycisku "wyloguj" - zostanie wylogowany z aplikacji,
strzałki (prawo/lewo, góra/dół) - umożliwiają nawigowanie między elementami w danym obszarze, np. menu. Przykładowo - gdy w menu bocznym panelu ogólnego użytkownik rozwinie menu "Dokumenty i wiadomości" oraz ustawi zaznaczenie na którymś elemencie z podmenu - za pomocą strzałek może poruszać się w zakresie rozwiniętego podmenu,
del lub crtrl+w - wybranie tego przycisku lub kombinacji klawiszy powoduje zamknięcie aktywnego elementu, np jednej z zakładek kreatora w mikroaplikacji ePłatnik,
ctrl+pg up / ctrl+page dn - klawisze umożliwiające nawigowanie między kolejnymi stronami. Przyciski umożliwiają między innymi poruszanie się między zakładkami w aplikacji ePłatnik,
ctrl + home - umożliwia przejście do pierwszego elementu na stronie, np do pierwszej zakładki w obszarze roboczym ePłatnika,
ctrl + end - kombinacja umożliwiająca zaznaczenie ostatniego elementu w oknie.