Dane ubezpieczonego

Okno prezentuje szczegółowe dane wybranej osoby ubezpieczonej przez płatnika. Wśród prezentowanych danych są dane identyfikacyjne i adresowe ubezpieczonego, jego przynależność do NFZ a także informacje o ubezpieczeniach.


Aby wyświetlić dane ubezpieczonego, należy w oknie Osoby zgłoszone do ubezpieczeń wskazać osobę na liście i nacisnąć przycisk Dane ubezpieczonego.

 

Informacje o ubezpieczonym prezentowane są na trzech zakładkach:

 

Dane identyfikacyjne i adresowe

Sekcja Dane identyfikacyjne pozwala przeglądnąć dane identyfikacyjne osoby ubezpieczanej zarejestrowane w ZUS: imię pierwsze, nazwisko, PESEL, data urodzenia, dane dokumentu tożsamości, obywatelstwo. Sekcja Dane adresowe prezentuje adresy ubezpieczonego. Może to być jeden lub kilka z dostępnych adresów: adres zamieszkania, zameldowania, do korespondencji lub adres na podstawie ZUS ZLA.

Wyświetlane dane są aktualne gdy dana osoba jest aktualnie ubezpieczona u płatnika. W przeciwnym wypadku wyświetlane są dane z momentu wyrejestrowania ubezpieczonego.

KPLdane_identyfikacyjne_ubezpieczonego

 

Płatnik ma możliwość zgłoszenia zmiany danych adresowych osoby ubezpieczonej. Naciśnięcie przycisku Zgłoszenie zmiany danych spowoduje przekierowanie użytkownika do mikroaplikacji ePłatnik.

warningAby zgłoszenie zmiany danych było możliwe, płatnik składek musi mieć aktywowaną i zainicjowaną aplikację ePłatnik.

 

Ubezpieczenia

Zakładka prezentuje informacje o okresach ubezpieczeń osoby ubezpieczonej u płatnika oraz tytule ubezpieczenia wraz z kodem. Okresy ubezpieczeń są zgodne ze zgłoszeniami zarejestrowanymi w ZUS. Wyświetlane dane są zarówno aktualne jak i historyczne.

KPLdane_ubezpieczonego

 

warningJeżeli ubezpieczony jest zgłoszony z kodem tytułu ubezpieczenia, który jest wykorzystywany tylko przez ZUS dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem (znajduje się w słowniku) to po wybraniu ubezpieczonego z listy ubezpieczonego w zakładce „Ubezpieczenia”, taki kod tytułu i opis nie jest prezentowany.

 

Po wskazaniu danego okresu i naciśnięciu przycisku Szczegóły, system prezentuje pełne dane dotyczące wybranego okresu ubezpieczenia:

       

               KPLszczegol_inf_o_ubezp

 

Jeżeli dla ubezpieczonego dostępna jest informacja o Kodzie wykonywanego zawodu, to zostanie zaprezentowana wraz z opisem:

 

               Dane ubezpieczenia z informacją na temat kodu zawodu

 

Informacje prezentowane na powyższym oknie to: okres ubezpieczenia, data zgłoszenia do ubezpieczeń, nazwa płatnika składek, 6-znakowy kod tytułu ubezpieczenia oraz wynikające z niego tytuł ubezpieczenia, prawo do emerytury lub renty, stopień niepełnosprawności oraz - jeżeli jest dostępny - kod i opis wykonywanego zawodu. Płatnik może sprawdzić także, do jakich ubezpieczeń zgłosił ubezpieczonego (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne) wraz z informacją czy dane ubezpieczenie jest ubezpieczeniem obowiązkowym czy dobrowolnym. Brak w oknie określonego rodzaju ubezpieczenia oznacza, że płatnik nie zgłosił do niego ubezpieczonego w danym okresie.

 

Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym

Informacje zawarte w tym oknie wyświetlane są w dwóch sekcjach:

1.Przynależność do NFZ - zawiera informacje dotyczące oddziału do którego przynależy wybrany pracownik,
2.Lista członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego - zawiera listę wszystkich członków rodziny pracownika zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez pracodawcę.

 

U wyrejestrowanego ubezpieczonego będą prezentowane dane członka rodziny z okresu wyrejestrowania

 

KPLdane_NFZ

 

Sekcja "Lista członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego" umożliwia podgląd szczegółowych informacji dotyczących członka rodziny takich jak dane osobowe, stopień pokrewieństwa oraz dane dotyczące przynależności do NFZ. W celu wyświetlenia tych informacji należy zaznaczyć na liście wybranego członka rodziny oraz wybrać przycisk "Dane członka rodziny". Aplikacja wyświetli następujące okno.

 

KPLszczegol_dane_czl_rodz

W celu ponownego wyświetlenia listy członków rodziny należy wybrać przycisk powrót.

 

Użytkownik ma możliwość wydrukowania informacji oraz zapisu ich na dysk lokalny.

Ponadto na prezentowanych listach użytkownik ma możliwość wyodrębnienia elementów na liście za pomocą filtra umieszczonego nad nią. Może również skorzystać z mechanizmu stronicowania, ułatwiającego eksplorowanie listy.