Zmiana danych płatnika

Zmiana danych płatnika dotyczy danych identyfikacyjnych, ewidencyjnych, adresowych, danych rachunków bankowych, danych dotyczących biura rachunkowego, a także danych dotyczących podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.


warning Jeżeli kartoteka płatnika jest niezsynchronizowana,  pojawia się komunikat z informacją, iż zmiana nie została potwierdzona (patrz Synchronizacja i blokowanie kartoteki płatnika) . Użytkownik może kontynuować pracę z kreatorem wybierając przycisk "Tak".

 

Aby zmodyfikować dane należy:

1.Zaznaczyć, które dane zostaną zmienione

 

                               

EPL_kreator_paltnik_rodzaj_dan

 

2.Nacisnąć przycisk "Dalej".
3.W kolejnych zakładkach prezentowane są dane, które należy zmienić:
Dane identyfikacyjne;
Dane ewidencyjne;
Dane adresowe;
Dane rachunków bankowych;
Dane biura rachunkowego;
Dane podstawy prowadzenia działalności - tylko dla płatników fizycznych.

 

4.Po wprowadzeniu zmian nacisnąć przycisk "Dalej".
5.System prezentuje listę dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych zmian (Lista wygenerowanych dokumentów).

 

warning W wyniku zmiany danych identyfikacyjnych powstaje dokument ZUS ZIPA. Jeżeli zostanie zmieniony adres prowadzenia działalności - dokument ZUS ZAA, a gdy dodane kolejne bądź zmodyfikowane rachunki bankowe ZUS ZBA. Zmiana danych ewidencyjnych, danych podstawy prowadzenia działalności gospodarczej czy danych biura rachunkowego skutkuje powstaniem dokumentu ZUS ZFA bądź ZUS ZPA w zależności od tego, czy płatnik jest osobą fizyczną czy prawną.