Nowy komplet rozliczeniowy

1.W kroku dotyczącym ogólnych opcji deklaracji wskazać:
<Miesiąc> i <Rok>, za który deklaracja ma być wykonana;
<Przedział numerów deklaracji> - wskazać przedział numerów deklaracji, którymi opatrzone zostaną powstające dokumenty;
<Płatnik opłaca składki wyłącznie za siebie> - zaznaczyć jeżeli płatnik rozlicza się wyłącznie sam za siebie;
<Termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych> - wskazać właściwy dzień miesiąca;
<Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe>  - podpowiadana jest wartość na podstawie informacji zapisanych w kartotece płatnika (Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe),
<Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę)>  - zaznaczenie pozycji spowoduje utworzenie lub skorygowanie dokumentów ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II,
<Automatyzacja wyliczeń>  - zaznaczenie pozycji, spowoduje wyłączenie walidacji należnych składek w trakcie pracy z kreatorem. W celu skorzystania z automatycznych wyliczeń oraz walidacji realizowanych w aplikacji ePłatnik, należy użyć przycisku „Wylicz” a następnie „Weryfikuj” na końcu kreatora. Wskazane jest dokonywanie weryfikacji całego kompletu dokumentów rozliczeniowych – czyli używać przycisku „Weryfikuj” po utworzeniu kompletu rozliczeniowego. Nie jest wskazane wywoływanie weryfikacji na pojedynczym raporcie.

 

EPL_kreator_rozlicz_ogolne_opcje

 

 

warning Zaznaczenie pozycji „Automatyzacja wyliczeń” spowoduje wyłączenie walidacji należnych składek w trakcie pracy z kreatorem.
W celu skorzystania z automatycznych wyliczeń oraz walidacji realizowanych w aplikacji ePłatnik, należy użyć przycisku „Wylicz” a następnie „Weryfikuj” na końcu kreatora.
Wskazane jest dokonywanie weryfikacji całego kompletu dokumentów rozliczeniowych – czyli używać przycisku „Weryfikuj” po utworzeniu kompletu rozliczeniowego. Nie jest wskazane wywoływanie weryfikacji na pojedynczym raporcie.

 

warning Deklaracja pierwszorazowa ma domyślnie numer zgodny z początkiem wybranego przedziału numerów deklaracji. System podpowiada miesiąc i rok jako kolejny po ostatnio wysłanej deklaracji rozliczeniowej.

 

warning Po włączeniu opcji <Płatnik opłaca składki wyłącznie za siebie> system sprawdza, czy są spełnione warunki do złożenia deklaracji w trybie "sam za siebie" - w rejestrze ubezpieczonych musi być osoba posiadająca te same dane identyfikacyjne jak płatnik (PESEL i/lub dokument tożsamości). Ubezpieczony musi być zgłoszony do ubezpieczeń w okresie, za który wykonywane jest rozliczenie.

 

warning Jeżeli stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie zostanie podana, to składki na ubezpieczenie wypadkowe nie zostaną wyliczone.

 

warningPo włączeniu opcji <Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę)> system sprawdza, czy w rejestrze ubezpieczonych istnieje ubezpieczony z kodem tytułu 0950 lub 0952 w danym roku. Jeżeli warunek nie jest spełniony zostanie wyświetlony komunikat „W rejestrze ubezpieczonych brak zgłoszenia z kodem tytułu osoby wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Czy na pewno dołączyć deklarację przychodu, dochodu i podstawy wymiaru dla małej działalności gospodarczej”

 

2. Nacisnąć przycisk "Dalej".
3. Jeżeli opcja „Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę)” jest zaznaczona podać dane dotyczące działalności gospodarczej na mniejszą skalę (Działalność gospodarcza na mniejszą skalę).
4. Nacisnąć przycisk "Dalej".
5. Wprowadzić/zmodyfikować dane dotyczące rozliczeń poszczególnych osób (Rozliczenie ubezpieczonych) lub w przypadku składania deklaracji za samego siebie podać dane dotyczące deklaracji dochodu, formy opodatkowania (Deklaracja dochodu, formy opodatkowania). W przypadku składania deklaracji za samego siebie jeżeli okres rozliczenia przypada na kwiecień i rok 2023 lub późniejszy oraz kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania, to należy wprowadzić/ zmodyfikować dane dotyczące rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne).
6. Nacisnąć przycisk "Dalej".
7. Zweryfikować / zmodyfikować dane zestawienia należnych składek (Dane zestawienia).
8. Nacisnąć przycisk "Dalej".
9. System prezentuje listę dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych zmian (Lista wygenerowanych dokumentów).

 

                                       

warning W wyniku przejścia kreatora w trybie sam za siebie powstaje dokument ZUS DRA oraz jeżeli zaznaczono opcję Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę) - ZUS DRA cz. II. W przypadku gdy rozliczana jest lista ubezpieczonych powstają dodatkowo odpowiednio ZUS RCA i opcjonalnie ZUS RSA, ZUS RPA oraz jeżeli zaznaczono opcję Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę)- ZUS RCA cz. II.