Nowy komplet rozliczeniowy na podstawie danych z poprzedniego miesiąca

1. W kroku dotyczącym ogólnych opcji deklaracji wskazać:
<Miesiąc> i <Rok>, za który deklaracja ma być wykonana;
<Przedział numerów deklaracji> - wskazać przedział numerów deklaracji, którymi opatrzone zostaną powstające dokumenty;
<Płatnik opłaca składki wyłącznie za siebie> - zaznaczyć jeżeli płatnik rozlicza się wyłącznie sam za siebie;
<Termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych> - wskazać właściwy dzień miesiąca;
<Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe>  - podpowiadana jest wartość na podstawie informacji zapisanych w kartotece płatnika (Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe).
<Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę)>  - zaznaczenie pozycji spowoduje utworzenie lub skorygowanie dokumentów ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II.
<Automatyzacja wyliczeń>  - zaznaczenie pozycji, spowoduje wyłączenie walidacji należnych składek w trakcie pracy z kreatorem. W celu skorzystania z automatycznych wyliczeń oraz walidacji realizowanych w aplikacji ePłatnik, należy użyć przycisku „Wylicz” a następnie „Weryfikuj” na końcu kreatora. Wskazane jest dokonywanie weryfikacji całego kompletu dokumentów rozliczeniowych – czyli używać przycisku „Weryfikuj” po utworzeniu kompletu rozliczeniowego. Nie jest wskazane wywoływanie weryfikacji na pojedynczym raporcie.

 

Aby podejrzeć liste dokumentów źródłowych należy użyć przycisku "Podgląd dokumentów źródłowych" (Dokumenty źródłowe).

 

EPL_kreator_rozlicz_ogolne_opcje_poprzedni_miesiac

 

 

warning Zaznaczenie pozycji „Automatyzacja wyliczeń” spowoduje wyłączenie walidacji należnych składek w trakcie pracy z kreatorem.
W celu skorzystania z automatycznych wyliczeń oraz walidacji realizowanych w aplikacji ePłatnik, należy użyć przycisku „Wylicz” a następnie „Weryfikuj” na końcu kreatora.
Wskazane jest dokonywanie weryfikacji całego kompletu dokumentów rozliczeniowych – czyli używać przycisku „Weryfikuj” po utworzeniu kompletu rozliczeniowego. Nie jest wskazane wywoływanie weryfikacji na pojedynczym raporcie.

 

warning Deklaracja pierwszorazowa ma domyślnie numer zgodny z początkiem wybranego przedziału numerów deklaracji. System podpowiada miesiąc i rok jako kolejny po ostatnio wysłanej deklaracji rozliczeniowej.

 

warning Po włączeniu opcji <Płatnik opłaca składki wyłącznie za siebie> system sprawdza, czy są spełnione warunki do złożenia deklaracji w trybie "sam za siebie" - w rejestrze ubezpieczonych musi być osoba posiadająca te same dane identyfikacyjne jak płatnik (PESEL i/lub dokument tożsamości). Ubezpieczony musi być zgłoszony do ubezpieczeń w okresie, za który wykonywane jest rozliczenie.

 

warning Jeżeli stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie zostanie podana, to składki na ubezpieczenie wypadkowe nie zostaną wyliczone.

 

2. Nacisnąć przycisk "Dalej".
3. Jeżeli opcja „Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę)” jest zaznaczona podać dane dotyczące działalności gospodarczej na mniejszą skalę (Działalność gospodarcza na mniejszą skalę).
4. Nacisnąć przycisk "Dalej".
5. Wprowadzić/zmodyfikować dane dotyczące rozliczeń poszczególnych osób (Rozliczenie ubezpieczonych) lub w przypadku składania deklaracji za samego siebie podać dane dotyczące deklaracji dochodu, formy opodatkowania (Deklaracja dochodu, formy opodatkowania). W przypadku składania deklaracji za samego siebie jeżeli okres rozliczenia przypada na kwiecień i rok 2023 lub późniejszy oraz kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania, to należy wprowadzić/ zmodyfikować dane dotyczące rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne).
6. Nacisnąć przycisk "Dalej".
7. Zweryfikować / zmodyfikować dane zestawienia należnych składek (Dane zestawienia).
8. Nacisnąć przycisk "Dalej".
9. System prezentuje listę dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych zmian (Lista wygenerowanych dokumentów).

 

                                       

warningJeżeli podczas podglądu dokumentów źródłowych lub przechodzenia dalej w kreatorze nie zostaną znalezione dane źródłowe na miesiąc wcześniejszy, to zostanie wyświetlony poniższy komunikat:

 

EPL_kreator_rozlicz_ogolne_opcje_poprzedni_miesiac_brak_danych

 

warning Jeżeli celem kreatora jest utworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za okres rozliczeniowy kwiecień i rok 2023 lub późniejszy, a jako dokument źródłowy wskazano komplet / zestaw dokumentów za poprzedni miesiąc wówczas nowoutworzony dokument ZUS DRA lub ZUS RCA będzie zawierać pusty blok z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej dla ubezpieczonego, dla którego kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania.

 

warning W wyniku przejścia kreatora w trybie sam za siebie powstaje dokument ZUS DRA oraz jeżeli zaznaczono opcję Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę) - ZUS DRA cz. II. W przypadku gdy rozliczana jest lista ubezpieczonych powstają dodatkowo odpowiednio ZUS RCA i/lub ZUS RZA i opcjonalnie ZUS RSA, ZUS RPA oraz jeżeli zaznaczono opcję Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę) - ZUS RCA cz. II.