Panel Lekarza

W panelu lekarza dostępne są następujące funkcjonalności:

Wersja mobilna panelu lekarza,
Wystawienie zaświadczenia ZUS ZLA,
Wystawienie zaświadczenia w dotychczasowym kreatorze ZUS ZLA,
Formularze ZUS ZLA,
Przegląd zaświadczeń lekarskich,
Certyfikat z ZUS,
Wybór miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
Wybór lekarza.
Autoryzacja usługi biznesowej.

Okres wsteczny – okres, na który wystawiane jest zaświadczenie lekarskie, nazywamy wstecznym, jeśli jest to okres wcześniejszy niż 3 dni przed datą badania oraz lekarz nie ma specjalizacji z psychiatrii, a zaświadczenie nie dotyczy pobytu w szpitalu oraz okresu obejmującego 3 dni poprzedzające ten pobyt albo nie jest wystawiane w związku z pobytem w innym niż szpital stacjonarnym ZOZ


Anulowanie zaświadczenia lekarskiego - uznanie zaświadczenia lekarskiego o podanym identyfikatorze za nieważne


Unieważnienie zaświadczenia lekarskiego - nieodwoływalne zablokowanie możliwości elektronizacji druku zwolnienia o podanym identyfikatorze, przydzielonego wcześniej Lekarzowi na potrzeby obsługi trybu alternatywnego (wycofanie druku zwolnienia).


ZLA – dokument zaświadczenia lekarskiego


AZLA – dokument potwierdzający anulowanie zaświadczenia lekarskiego


UZLA - dokument potwierdzający unieważnienie druku zaświadczenia lekarskiego


Elektronizacja zaświadczenia lekarskiego - rejestracja danych Zwolnienia Lekarskiego na podstawie wypełnionych Druków Zwolnienia, utworzenia i zapisania Zaświadczenia


Formularz wykorzystany – formularz, który został zelektronizowany


Formularz pomocniczy - roboczy formularz możliwy do wydruku razem z formularzami ZLA na potrzeby trybu alternatywnego


Tryb alternatywny - funkcjonalność pozwalająca na wystawianie zaświadczenia lekarskiego przez lekarza przy braku bezpośredniego połączenia z systemem w trakcie wizyty. Przy pacjencie wystawiane jest zaświadczenie w postaci druku papierowego. Tak wystawione zaświadczenie jest wprowadzane przez lekarza do systemu (elektronizowane) w terminie późniejszym. Podpisanie i wysłanie zaświadczenia odbywa się bez obecności pacjenta.


Tryb bieżący - wystawianie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego przy bezpośrednim połączeniu z systemem w trakcie wizyty, podpisanie i wysłanie zaświadczenia odbywa się przy pacjencie.


Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) - poświadczenie przedłożenia dokumentu elektronicznego, którego adresatem lub nadawcą jest podmiot publiczny, wystawione przez kwalifikowany urząd poświadczeń odbioru i przedłożenia z upoważnienia adresata dokumentu elektronicznego. Urzędowe poświadczenie przedłożenia jest wykorzystywane m.in. na platformie komunikacji z podmiotami publicznymi e-PUAP.


Zestaw zaświadczeń – zaświadczenia wystawione dla tego samego ubezpieczonego, na ten sam kod choroby i ten sam okres niezdolności oraz zaświadczenia powiązane na zasadzie relacji pomiędzy ZLA bieżącymi i wstecznymi


Sesja – przedział czasu od momentu zalogowania się Lekarza lub innej osoby uprawnionej do systemu do jej wylogowania. Sesja jest niepodzielna. Wylogowanie się i ponowne zalogowanie oznacza rozpoczęcie nowej sesji. Sesja może zostać zakończona automatycznie przez system po upływie określonego czasu lub w przypadku braku aktywności (w systemie) zalogowanego użytkownika.