Korekta kompletu rozliczeniowego

1. W kroku dotyczącym ogólnych opcji korekty podać:
W polu <Korygowany okres> miesiąc i rok z deklaracji, która ma być skorygowana;
<Przedział numerów deklaracji>.

 

EPL_kreator_rozlicz_korekta_opcje

 

2. Nacisnąć przycisk "Dalej".

 

warning System sprawdza, czy w bazie ePłatnika istnieje odpowiednia deklaracja rozliczeniowa. Jeżeli nie zostanie ona znaleziona a korekta dotyczy okresu do 17 miesięcy wstecz, zostanie wyświetlony poniższy komunikat

EPL_kreator_scze_kor

Sugerowane jest zamówienie danych archiwalnych (Zamawianie danych archiwalnych) bądź wykonanie korekty ręcznie.

 

3. W kroku dotyczącym szczegółów korekty należy podać/zmodyfikować:
<Znak i numer decyzji pokontrolnej> - uzupełnić numerem i znakiem decyzji pokontrolnej w przypadku, gdy jest on płatnikowi znany;
<Płatnik opłaca składki wyłącznie za siebie> - zaznaczyć jeżeli płatnik rozlicza się wyłącznie sam za siebie;
<Termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych> - wskazać właściwy dzień miesiąca;
<Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe>  - podpowiadana jest wartość na podstawie informacji zapisanych w kartotece płatnika (Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe).
<Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru>  - zaznaczenie pozycji spowoduje utworzenie lub skorygowanie dokumentów ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II.
<Automatyzacja wyliczeń>  - zaznaczenie pozycji, spowoduje wyłączenie walidacji należnych składek w trakcie pracy z kreatorem. W celu skorzystania z automatycznych wyliczeń oraz walidacji realizowanych w aplikacji ePłatnik, należy użyć przycisku „Wylicz” a następnie „Weryfikuj” na końcu kreatora. Wskazane jest dokonywanie weryfikacji całego kompletu dokumentów rozliczeniowych – czyli używać przycisku „Weryfikuj” po utworzeniu kompletu rozliczeniowego. Nie jest wskazane wywoływanie weryfikacji na pojedynczym raporcie.

 

EPL_kreator_scze_kor

 

warning Jeżeli w systemie istnieje deklaracja korygowana to system automatycznie przepisuje te dane oraz ustala kolejny numer deklaracji. W przeciwnym wypadku należy wprowadzić je samodzielnie.

 

warning Po włączeniu opcji <Płatnik opłaca składki wyłącznie za siebie> system sprawdza, czy są spełnione warunki do złożenia deklaracji w trybie "sam za siebie" - w rejestrze ubezpieczonych powinna być osoba posiadająca te same dane identyfikacyjne jak płatnik. Ubezpieczony musi być zgłoszony do ubezpieczeń w okresie, za który wykonywane jest rozliczenie.

 

warning Jeżeli stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie zostanie podana, to składki na ubezpieczenie wypadkowe nie zostaną wyliczone.

 

warning Jeżeli korygowany okres dotyczy roku przed wprowadzeniem rozliczeń małej działalności gospodarczej, to opcja Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę) będzie niedostępna i wyszarzona.

 

4. Jeżeli opcja „Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę)” jest zaznaczona podać dane dotyczące działalności gospodarczej na mniejszą skalę (Działalność gospodarcza na mniejszą skalę).
5. Nacisnąć przycisk "Dalej".
6. Wprowadzić/zmodyfikować dane dotyczące rozliczeń poszczególnych osób (Rozliczenie ubezpieczonych) lub w przypadku składania deklaracji za samego siebie podać dane dotyczące deklaracji dochodu, formy opodatkowania (Deklaracja dochodu, formy opodatkowania). W przypadku składania deklaracji za samego siebie jeżeli okres rozliczenia przypada na kwiecień i rok 2023 lub późniejszy oraz kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania, to należy wprowadzić/ zmodyfikować dane dotyczące rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne).
7. Nacisnąć przycisk "Dalej".
8. Zweryfikować / zmodyfikować dane zestawienia należnych składek (Dane zestawienia).
9. Nacisnąć przycisk "Dalej".
10. System prezentuje listę dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych zmian (Lista wygenerowanych dokumentów).

 

                                       

warning Jeżeli celem kreatora jest utworzenie korygującego kompletu rozliczeniowego za okres rozliczeniowy kwiecień i rok 2023 lub późniejszy, a jako wzorzec do skopiowania wskazano komplet / zestaw dokumentów pierwszorazowy (lub niższy korygujący) za ten sam okres rozliczeniowy wówczas do nowego kompletu rozliczeniowego zostaną przekopiowane wartości ze wskazanego wysłanego /pobranego z ZUS dokumentu, w tym blok z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej dla ubezpieczonego, dla którego kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania.

 

warning Jeżeli płatnik będzie korygował roczne rozliczenie składki zdrowotnej po ustawowym terminie, to zostanie wyświetlony stosowny komunikat informujący o skierowaniu takiego dokumentu do postępowania oraz nieuwzględnieniu go w saldzie konta płatnika.

 

warning W wyniku przejścia kreatora w trybie sam za siebie powstaje dokument ZUS DRA oraz jeżeli zaznaczono opcję Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę)- ZUS DRA cz. II. W przypadku gdy rozliczana jest lista ubezpieczonych i dokonano zmian w rozliczeniu ubezpieczonych powstają dodatkowo odpowiednio ZUS RCA i opcjonalnie ZUS RSA, ZUS RPA oraz jeżeli zaznaczono opcję Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę)- ZUS RCA cz. II.