Ścieżka nawigacji

Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)

Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)

Informacje ogólne

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia podmiotom zewnętrznym dokumentację konieczną do wytworzenia oprogramowania służącego do przekazywania dokumentów elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (e-ZLA) przez Aplikacje Gabinetowe.

I. Dokumentacja do wytworzenia oprogramowania interfejsowego – Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia) (ważna od 16.05.2021 r.)

 1. Specyfikacja interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych. Wersja 1.16 [2,3 MB]

załączniki:

 1. Wzory dokumentów obsługi Elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych
 1. Lista zaktualizowanych dokumentów z zaznaczonymi zmianami w kolorze czerwonym

II. Dokumentacja dla wytwórców oprogramowania Aplikacji Gabinetowych – używanie symulatora usług ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia producentom Aplikacji Gabinetowych środowiska symulacyjne  interfejsów udostępniających funkcjonalności do obsługi Zaświadczeń Lekarskich (ZLA). Środowiska symulacyjne zapewniają producentom możliwość testowania integracji z interfejsem ZUS. Działanie środowiska symulacyjnego oddaje zachowanie środowiska produkcyjnego ZUS, przy zapewnieniu możliwości realizacji testów przez osoby inne niż faktyczni lekarze oraz na generowanie na potrzeby testów fikcyjnych danych.

Dokumentacja dla wytwórców oprogramowania Aplikacji Gabinetowych – używanie symulatora usług ZUS Podręcznik użytkownika Wersja 4.10 [pdf 1 MB]

Zgłoszenia dotyczące chęci korzystania ze środowiska symulacyjnego proszę przekazywać w postaci pliku csv na adres iag.ezla@zus.pl. Należy stosować zasady ochrony przekazywanych do ZUS danych opisane w ww. dokumentacji.

Pytania dotyczące wsparcia technicznego dla interfejsów aplikacji gabinetowych elektronicznych zwolnień lekarskich można przesyłać na adres: iag.ezla@zus.pl. Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej ZUS dotyczącej e-ZLA.

W publikowanych odpowiedziach Zakład nie będzie zamieszczać danych osobowych ze zgłoszenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066 z późn. zm.) link do strony zewnętrznej
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 159 tekst jednolity z późn. zm.) link do strony zewnętrznej
 3. Ustawa z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz.1114 tekst jednolity z późn. zm) link do strony zewnętrznej
 4. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262 tekst jednolity z późn. zm.) link do strony zewnętrznej
 5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113 tekst jednolity) link do strony zewnętrznej

Słownik

 • Aplikacje Gabinetowe – oprogramowanie tworzone przez podmioty zewnętrzne na potrzeby przekazywania dokumentów elektronicznych zaświadczeń lekarskich do ZUS.
 • Oprogramowanie interfejsowe - oprogramowanie tworzone przez podmioty zewnętrzne na potrzeby przekazywania dokumentów elektronicznych do ZUS.
 • Oprogramowanie komunikacyjne - oprogramowanie w ZUS służące do odbioru dokumentów elektronicznych.
 • Dostawca Aplikacji Gabinetowej - twórca oprogramowania interfejsowego Aplikacji Gabinetowych albo inny podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego.

Utworzył/Odpowiada: DRW - 29.10.2015 r., godz. 14:59

Udostępnił: Anna Borowska - DRK - aktualizacja 30.11.2023 r., godz. 15:30