Ścieżka nawigacji

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2022.01

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2022.01

Lista rankingowa

Wnioskodawcy, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na pierwszej liście rankingowej, w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu.

Najważniejsze punkty procedury odwoławczej:

 1. Wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawca, jeżeli jego wniosek nie został umieszczony na pierwszej liście rankingowej.
 2. Odwołanie nie przysługuje od oceny merytorycznej wniosku.
 3. Wnioskodawca może wnieść odwołanie tylko w formie pisemnej i w terminie 14 dni od dnia udostępnienia pierwszej listy rankingowej na stronie www.zus.pl oraz stronie BIP.
 4. Odwołanie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy lub pełnomocnika.
 5. Odwołanie musi być złożone wyłącznie na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Komisja Odwoławcza
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
​​​​​​​

 1. Za datę wpływu odwołania uznaje się:
 • w przypadku osobistego złożenia w Centrali ZUS, pod adresem wskazanym w ust. 5 – data złożenia w godzinach jej urzędowania;
 • w przypadku przesłania za pośrednictwem operatora pocztowego – data wpływu do Centrali ZUS w godzinach jej urzędowania;
 • w przypadku przesłania za pośrednictwem operatora wyznaczonego – data nadania w placówce operatora wyznaczonego.
 1. Odwołanie wniesione po upływie terminu, określonego w ust. 3, Komisja Odwoławcza pozostawia bez rozpatrzenia.
 2. Komisja Odwoławcza, rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia odwołania oraz informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozstrzygnięcia.
 3. Na rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej wnioskodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 4. Jeżeli na jakimkolwiek etapie postępowania odwoławczego zostanie wyczerpana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie, Komisja Odwoławcza pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia. Informuje o tym wnioskodawcę na piśmie oraz poucza o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Procedura Odwoławcza jest określona w § 10 Regulaminu konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r.   

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. (Konkurs Nr 2022.01).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Sposób komunikacji

Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl od dnia ogłoszenia konkursu.

Zanim wyślesz e-maila sprawdź Katalog przykładowych pytań i odpowiedzi (plik pdf 729kb) - może znajdziesz w nim odpowiedź na swoje pytanie.

Dokumenty dotyczące konkursu do pobrania

Jeśli masz problem z pobraniem wniosku lub oświadczenia, sprawdź jak go pobrać (pdf 1,2mb) .

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205, z 2021 r. poz. 1621, 1834, z 2022 r. poz. 755).


Utworzył/Odpowiada: Utworzył/Odpowiada: DPR - 28.04.2022 r., godz. 14:24

Udostępnił: Aktualizacja: Anna Borowska - DRK - 17.11.2023 r., godz. 13:04