Ścieżka nawigacji

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2018.01

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2018.01

Szanowni Państwo,

Zaktualizowaliśmy „Listę rankingową” Wnioskodawców, którzy mogą uzyskać dofinansowanie w konkursie nr  2018.01.  

Wnioski, które znajdują się na „Liście rankingowej”, a nie otrzymały dofinansowania[1], mogą je dostać z niewykorzystanych środków finansowych zaplanowanych a powstały w wyniku m.in.:

 1. niezawartych Umów z Wnioskodawcami, którzy wycofali się z realizacji Projektu albo ZUS odstąpił od podpisania z nimi Umowy;
 2. wykorzystania środków finansowych w wysokości mniejszej niż wynika to z zawartych Umów.

Z uwagi na zachowanie w publikowanych poprzednio „Listach rankingowych” zasady przejrzystości i ciągłości, w aktualnie ogłoszonej liście nie wprowadzono zmian w kwotach przedstawionych w kolumnie „Kwota Dofinansowania” w przypadku gdy zostały one wykorzystane w mniejszej wysokości niż planowano.

Z tego względu w aktualnie wygenerowanej „Liście rankingowej” wykazana suma w kolumnie „Kwota dofinansowania Narastająco” nie uwzględnia korekty kwot, o których mowa powyżej i będzie przy każdej kolejnej aktualizacji wskazywać kwotę powyżej 50 mln zł.

[1] wystąpiły okoliczności z § 11 ust. 7 pkt 2 „Regulaminu konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2019 r.”

Płatnikowi składek, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na liście rankingowej projektów, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych Wnioskodawca, którego Wniosek nie został umieszczony na liście rankingowej, ma prawo złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej.
 2. Wnioskodawca może wnieść odwołanie do ZUS, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy rankingowej na stronie podmiotowej ZUS, www.zus.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej z zastrzeżeniem, że odwołanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
 3. Wnioskodawca wnosi odwołanie w kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Prewencji i Rehabilitacji
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Odwołanie od wyników konkursu nr 2018.01

 1. Za datę wpływu odwołania, o którym mowa w ust. 2 uznaje się datę nadania przesyłki na adres określony w  ust. 3.
 2. Odwołanie wniesione po upływie terminu, określonego w ust. 2, Komisja Odwoławcza pozostawia bez rozpatrzenia.
 3. Komisja Odwoławcza,  rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia odwołania oraz informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozstrzygnięcia.
 4. Na rozstrzygnięcie odwołania przez ZUS przysługuje Wnioskodawcy skarga do sądu administracyjnego. W przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania odwoławczego zostanie wyczerpana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie Komisja Odwoławcza pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia, o czym informuje na piśmie Wnioskodawcę oraz poucza jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
 5. Do rozpatrzenia Wniosku oraz do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650).

Procedura Odwoławcza określona jest w  § 12 Regulaminu Konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzone przez płatników składek.

KONKURS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

Termin składania wniosków 16 lipca – 23 sierpnia 2018 r.

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinasowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

Sposób komunikacji

Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie do 16 sierpnia 2018 r.

Dokumenty dotyczące Konkursu do pobrania:

Regulamin konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2019 r.
Załącznik Nr 1    –    Kryteria wyboru projektów w ramach Programu dofinansowania;
Załącznik Nr 2    –    Formularz Wniosku o dofinansowanie;
Załącznik Nr 3    –    Instrukcja wypełniania Wniosku;
Załącznik Nr 4    –    Katalog działań inwestycyjnych i doradczych;
Załącznik Nr 5    –    Wzór Umowy;
Załącznik Nr 6    –    Wytyczne do opracowania oceny ryzyka zawodowego;
Załącznik Nr 7    –    Wytyczne do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1773 z późn. zm.).

Więcej informacji na temat dofinansowania.


Utworzył/Odpowiada: Aleksandra Szaruga - GPR - 10.07.2018 r., godz. 16:04

Udostępnił: Anna Borowska - GPR - 19.08.2019 r., godz. 12:52