Panel Płatnika

Panel Płatnika umożliwia dostęp do głównych funkcjonalności dotyczących wybranego płatnika składek, takich jak: Salda bieżące, Salda miesięczne, Należne składki i wpłaty, Rozliczenie roczne, Podział wpłat, Kalkulator MDG, Deklaracje rozliczeniowe, Osoby zgłoszone do ubezpieczeń, Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe, Korespondencja, Informacje roczne, Moje dane, Zaświadczenia lekarskie, Kwarantanna, izolacja domowa.


Wymienione funkcje służą kolejno do:

Salda bieżące - prezentacja sald na koncie płatnika w podziale na fundusze w stanie na aktualny dzień sprawozdawczy,
Salda miesięczne - prezentacja sald na koncie płatnika w podziale na fundusze,
Należne składki i wpłaty - prezentacja stanu rozliczeń płatnika w podziale na cztery podkonta związane z poszczególnymi funduszami, a także podgląd wybranej deklaracji ZUS DRA,
Rozliczenie roczne - Rozliczenie roczne składki na ubezpieczenie zdrowotne,
Podział wpłat - przegląd wpłat płatnika w podziale na fundusze,
Informacje roczne - przeglądanie dokumentów z informacją roczną dla płatnika (sekcja dostępna dla płatnika, dla którego istnieją informacje roczne),
Kalkulator MDG - prezentacja kalkulatora podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę w podziale na fundusze,
Deklaracje rozliczeniowe – wizualizacja dokumentów ZUS DRA wraz ze źródłem pochodzenia danych,
Osoby zgłoszone do ubezpieczeń - przegląd listy osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika oraz podgląd ich szczegółowych danych,
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe - prezentowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla bieżącego roku składkowego,
Korespondencja - przegląd informacji o wysłanych do płatnika zawiadomieniach i ponagleniach,
Moje dane - prezentacja danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych płatnika, danych adresowych, a także innych informacji dotyczących płatnika tj. rachunków bankowych, danych biura rachunkowego i danych wyrejestrowania płatnika składek,
Moje dane - potwierdzenia - prezentacja danych oraz wystawianie potwierdzeń płatnika,
Zaświadczenia lekarskie - informacja o zaświadczeniach lekarskich,
Kwarantanna, izolacja domowa - pozwala na przeglądanie danych o kwarantannie lub izolacji domowej przez płatnika (sekcja niewidoczna, gdy nie ma danych dla płatnika).
Rejestr umów o dzieło - pozwala na przeglądanie danych o zarejestrowanych w ZUS dokumentach RUD przypisanych do płatnika jako zamawiającego umowy o dzieło.

KPL_panel_platnika