Panel Płatnika

Panel Płatnika umożliwia dostęp do głównych funkcjonalności dotyczących wybranego płatnika składek, takich jak: Salda bieżące, Salda miesięczne, Należne składki i wpłaty, Podział wpłat, Kalkulator MDG, Deklaracje rozliczeniowe, Osoby zgłoszone do ubezpieczeń, Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe, Korespondencja, Moje dane.


Wymienione funkcje służą kolejno do:

Salda bieżące - prezentacja sald na koncie płatnika w podziale na fundusze w stanie na aktualny dzień sprawozdawczy,
Salda miesięczne - prezentacja sald na koncie płatnika w podziale na fundusze,
Należne składki i wpłaty - prezentacja stanu rozliczeń płatnika w podziale na cztery podkonta związane z poszczególnymi funduszami, a także podgląd wybranej deklaracji ZUS DRA,
Podział wpłat - przegląd wpłat płatnika w podziale na fundusze,
Kalkulator MDG - prezentacja kalkulatora podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę w podziale na fundusze,
Deklaracje rozliczeniowe – wizualizacja dokumentów ZUS DRA wraz ze źródłem pochodzenia danych,
Osoby zgłoszone do ubezpieczeń - przegląd listy osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika oraz podgląd ich szczegółowych danych,
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe - prezentowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla bieżącego roku składkowego,
Korespondencja - przegląd informacji o wysłanych do płatnika zawiadomieniach i ponagleniach,
Moje dane - prezentacja danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych płatnika, danych adresowych, a także innych informacji dotyczących płatnika tj. rachunków bankowych, danych biura rachunkowego i danych wyrejestrowania płatnika składek,
Moje dane - potwierdzenia - prezentacja danych oraz wystawianie potwierdzeń płatnika,
Zaświadczenia lekarskie - informacja o zaświadczeniach lekarskich.

KPL_panel_platnika