Panel ubezpieczonego

Panel ubezpieczonego zawiera informacje dotyczące wybranego ubezpieczonego.


Panel ubezpieczonego dostępny jest dla wszystkich osób posiadających rolę ubezpieczonego.

 

Ubezpieczony zalogowany do systemu ma możliwość przejścia do takich funkcjonalności jak:

moje dane - opcja ta pozwala na przegląd danych identyfikacyjnych i adresowych,
ubezpieczenia i płatnicy - zawiera informacje dotyczące aktywnych ubezpieczeń do których zgłoszony jest ubezpieczony,
informacje o podstawach i składkach - zawiera informacje dotyczące odprowadzonych składek za ostatnie 12 miesięcy,
stan konta ubezpieczonego - zawiera informacje dotyczące stanu konta po waloryzacji oraz informacje dotyczące kapitału początkowego ,
subkonto - zawiera informacje dotyczące wysokości składek należnych i opłaconych, a także kwoty środków przekazanych przez OFE zgromadzonych na subkoncie oraz złożonych oświadczeń dotyczących środków na subkoncie,
OFE - zawiera informacje na temat członkostwa i składek zgromadzonych w OFE oraz złożónych oświadczeń dotyczących przekazywania składki do otwartego funduszu emerytalnego,
dane o ubezpieczeniu zdrowotnym - pozwala na wyświetlenie informacji dotyczących przynależności do oddziału NFZ oraz ewentualnych zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny,
praca w szczególnych warunkach - dotyczy ubezpieczonych wykonujących pracę w szczególnym charakterze,
informacje o stanie konta - pozwala na przegląd danych wykazanych w Informacji o stanie konta za poszczególne lata począwszy od 1999 r. zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego takich jak: zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne (bez części składek należnych OFE i subkonto) i kapitał początkowy, składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości nominalnej w podziale na miesiące (bez części składek należnych OFE i subkonto), składki na subkoncie należne i opłacone, zwaloryzowane składki, środki i odsetki za zwłokę na subkoncie, składki na otwarty fundusz emerytalny należne i odprowadzone, hipotetyczna emerytura. W informacji za lata 2013 i 2014 wykazane są dodatkowo dane o wartości środków zewidencjonowanych na subkoncie na 30 stycznia i 3 lutego 2014 r.,
zaświadczenia lekarskie - umożliwia przegląd zaświadczeń lekarskich wystawionych dla danego ubezpieczonego,
kalkulator emerytalny - pozwala na obliczenia prognozowanej emerytury na nowych i starych zasadach oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
podstawa wymiaru składek MDG - pozwala na przegląd danych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na mniejszą skalę („mały ZUS”),
raporty informacyjne - pozwala na przegląd danych z raportów informacyjnych ZUS RIA.
Kwarantanna, izolacja domowa - pozwala na przeglądanie danych o kwarantannie lub izolacji domowej przez ubezpieczonego (sekcja niewidoczna, gdy nie ma danych dla ubezpieczonego).
Rejestr umów o dzieło - pozwala na przeglądanie danych o zarejestrowanych w ZUS dokumentach RUD przypisanych do ubezpieczonego jako zamawiającego umowy o dzieło.

 

Dodatkowo użytkownik, który jest zgłoszony jako członek rodziny przez innego ubezpieczonego, ma dostęp do panelu członka rodziny.


KUBpanel_ubezpieczonego