Jak uzyskać umorzenie należności

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez Internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.
 3. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek ZUS-EUN-02, w którym określisz: okres za który należności z tytułu składek mają być umorzone i ich kwotę, powody zaprzestania opłacania składek, przyczyny braku możliwości uregulowania zadłużenia, a w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą, również rodzaj pomocy publicznej o jaką się ubiegasz.
 4. Osoby fizyczne ubiegające się o umorzenie należności powinny dołączyć do wniosku wszelkie dokumenty: potwierdzające brak możliwości nawet częściowego uregulowania zadłużenia, obrazujące kondycję finansową oraz możliwości płatnicze wnioskodacy, potwierdzające stan zdrowia dłużnika lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny - w przypadku ubiegania się o umorzenie z tych względów, np. zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej, zaświadczenie o pozostawaniu osobą bezrobotną, dokumenty świadczące o złym stanie zdrowia itp. Formularz wniosku o umorzenie należności z tytułu składek ZUS-EUN-02 znajdziesz tutaj. Ponadto, jeśli jesteś przedsiębiorcą do wniosku powinieneś załączyć dokumenty z zakresu pomocy publicznej. Więcej informacji o pomocy publicznej oraz wymaganej dokumentacji z tego zakresu możesz uzyskać pod hasłem pomoc publiczna. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące umorzenia należności z tytułu składek możesz uzyskać pod hasłem umorzenie należności z tytułu składek.

 

WAŻNE

W przypadku, gdy dokumenty dołączone przez Ciebie do wniosku okażą się niewystarczające do rozpatrzenia sprawy, zostaniesz wezwany przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS do ich uzupełnienia, a jeśli termin wyznaczony na ich przedłożenie jest zbyt krótki, możesz skontaktować się z ZUS i ustalić nowy termin złożenia dokumentów.

Wniosek musi zawierać wyczerpującą informację i uzasadnienie, że nie jesteś w stanie uregulować zadłużenia. Jeśli ubiegasz się o umorzenie Twoich składek ze względu na trudną sytuację finansową, to na Tobie spoczywa obowiązek udokumentowania aktualnej sytuacji finansowej i zdrowotnej.                                                         

Jakie są terminy ?

W sprawach o umorzenie należności z tytułu składek stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, jeżeli wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczegónie skomplikownych - nie później niż w ciagu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do tych terminów nie wlicza się m.in. okresów opóźnień powstałych z Twojej winy oraz z przyczyn niezależnych od ZUS.

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu ZUS-EUN. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek"
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Domyślnie zaznaczona jest opcja w formie elektronicznej poprzez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

 

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś wniosek o umorzenie należności z tytułu składek w formie elektronicznej, dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, osobiście lub drogą pocztową, dokumenty obrazujące Twoją sytuację, a jeśli jesteś przedsiębiorcą, również dokumenty z zakresu pomocy publicznej.
 2. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i nie wskazałeś informacji lub nie dostarczyłeś dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy wniosku o umorzenie należności z tytułu składek pod względem podlegania przepisom o pomocy publicznej, wówczas właściwa terenowa jednostka organizacyjna ZUS wezwie Cię do ich uzupełnienia. Jeżeli w wyznaczonym przez ZUS terminie nie złożysz wymaganych w zakresie pomocy publlicznej informacji i dokumentów, wniosek o umorzenie należności z tytułu składek pozostaje bez rozpoznania, o czym zostaniesz zawiadomiony na piśmie.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie elektronicznej, to po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, w terminie ustalonym z ZUS. W przypadku, gdy korespondencja nie zostanie odebrana w terminie 14 dni, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zostanie przesłana pocztą tradycyjną.
 5. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania odpowiedzi pocztą tradycyjną, oczekuj na pismo z ZUS.
 6. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, będzie ona wysłana na adres wskazany we wniosku.
 7. W przypadku wyrażenia przez ZUS zgody na umorzenie należności z tytułu składek, zostanie wydana decyzja o umorzeniu należności z tytułu składek. Decyzja zostanie Ci doręczona listownie.
 8. W przypadku nie wyrażenia przez ZUS zgody na umorzenie należności z tytułu składek, zostanie wydana decyzja o odmowie umorzenia należności z tytułu składek. Decyzja zostanie Ci doręczona listownie.
 9. Wniosek o umorzenie ZUS rozstrzyga wydając decyzję administracyjną, od której przysługuje prawo złożenia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku ZUS:

 • utrzymuje w mocy decyzję albo
 • uchyla decyzję w całości lub w części i wydaje decyzję w tym zakresie, albo
 • umarza postępowanie dwoławcze.                                                                                           

Jeśli ZUS odpowie negatywnie na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, możesz wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę należy wnieść za pośrednictwem terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek w formie pisemnej lub na formularzu wniosku ZUS-EUN-02, który możesz pobrać ze strony internetowej ZUS. We wniosku wskaż: okres za który należności z tytułu składek mają być umorzone i ich kwotę, powody zaprzestania opłacania składek, przyczyny braku możliwości uregulowania zadłużenia, a w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą, również rodzaj pomocy publicznej o jaką się ubiegasz. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ZUS-EUN. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek").
 2. Osoby fizyczne ubiegające się o umorzenie należności powinny dołączyć do wniosku wszelkie dokumenty: potwierdzające brak możliwości nawet częściowego uregulowania zadłużenia, obrazujące kondycję finansową oraz możliwości płatnicze wnioskodacy, potwierdzające stan zdrowia dłużnika lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny - w przypadku ubiegania się o umorzenie z tych względów, np. zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej, zaświadczenie o pozostawaniu osobą bezrobotną, dokumenty świadczące o złym stanie zdrowia itp. Formularz wniosku o umorzenie należności z tytułu składek ZUS-EUN-02 znajdziesz tutaj. Ponadto, jeśli jesteś przedsiębiorcą do wniosku powinieneś załączyć dokumenty z zakresu pomocy publicznej. Więcej informacji o pomocy publicznej oraz wymaganej dokumentacji z tego zakresu możesz uzyskać pod hasłem pomoc publiczna. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące umorzenia należności z tytułu składek możesz uzyskać pod hasłem umorzenie należności z tytułu składek.                         

 

WAŻNE

W przypadku, gdy dokumenty dołączone przez Ciebie do wniosku okażą się niewystarczające do rozpatrzenia sprawy, zostaniesz wezwany przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS do ich uzupełnienia, a jeśli termin wyznaczony na ich przedłożenie jest zbyt krótki, możesz skontaktować się z ZUS i ustalić nowy termin złożenia dokumentów.

Wniosek musi zawierać wyczerpującą informację i uzasadnienie, że nie jesteś w stanie uregulować zadłużenia. Jeśli ubiegasz się o umorzenie Twoich składek ze względu na trudną sytuację finansową, to na Tobie spoczywa obowiązek udokumentowania aktualnej sytuacji finansowej i zdrowotnej.                                                                                                                                                                                                   

 

Jakie są terminy ?

W sprawach o umorzenie należności z tytułu składek stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, jeżeli wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczegónie skomplikownych - nie później niż w ciagu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do tych terminów nie wlicza się m.in. okresów opóźnień powstałych z Twojej winy oraz z przyczyn niezależnych od ZUS.

Jak to zrobić ?

 1. Wydrukuj i wypełnij formularz wniosku ZUS-EUN-02 lub napisz wniosek o umorzenie należności z tytułu z składek i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Możesz wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 2. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz je wraz z wnioskiem do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
 3. Możesz zerezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS przez PUE.
 4. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek możesz również złożyć ustnie do protokołu w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS - wówczas protokół musi być podpisany przez Ciebie oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził.

 

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś wniosek o umorzenie należności z tytułu składek osobiście (w formie papierowej albo ustnie do protokołu), dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, osobiście lub drogą pocztową, dokumenty obrazujące Twoją sytuację, a jeśli jesteś przedsiębiorcą, również dokumenty z zakresu pomocy publicznej.
 2. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i nie wskazałeś informacji lub nie dostarczyłeś dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy wniosku o umorzenie należności z tytułu składek pod względem podlegania przepisom o pomocy publicznej, wówczas właściwa terenowa jednostka organizacyjna ZUS wezwie Cię do ich uzupełnienia. Jeżeli w wyznaczonym przez ZUS terminie nie złożysz wymaganych w zakresie pomocy publlicznej informacji i dokumentów, wniosek o umorzenie należności z tytułu składek pozostaje bez rozpoznania, o czym zostaniesz zawiadomiony na piśmie.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika, we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS w terminie ustalonym z ZUS. W przypadku, gdy korespondencja nie zostanie odebrana w terminie 14 dni, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zostanie przesłana pocztą tradycyjną.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania odpowiedzi pocztą tradycyjną, oczekuj na pismo z ZUS.
 5. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, będzie ona wysłana na adres wskazany we wniosku.
 6. W przypadku wyrażenia przez ZUS zgody na umorzenie należności z tytułu składek, zostanie wydana decyzja o umorzeniu należności z tytułu składek. Decyzja zostanie Ci doręczona listownie.
 7. W przypadku nie wyrażenia przez ZUS zgody na umorzenie należności z tytułu składek, zostanie wydana decyzja o odmowie umorzenia należności z tytułu składek. Decyzja zostanie Ci doręczona listownie.
 8. Wniosek o umorzenie ZUS rozstrzyga wydając decyzję administracyjną, od której przysługuje prawo złożenia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku ZUS:                                                                                                                

 • utrzymuje w mocy decyzję albo
 • uchyla decyzję w całości lub w części i wydaje decyzję w tym zakresie, albo
 • umarza postępowanie odwoławcze.                                                                                              

Jeśli ZUS odpowie negatywnie na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, możesz wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę należy wnieść za pośrednictwem terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek w formie pisemnej lub na formularzu wniosku ZUS-EUN-02, który możesz pobrać ze strony internetowej ZUS. We wniosku wskaż: okres za który należności z tytułu składek mają być umorzone i ich kwotę, powody zaprzestania opłacania składek, przyczyny braku możliwości uregulowania zadłużenia, a w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą, również rodzaj pomocy publicznej o jaką się ubiegasz. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ZUS-EUN. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek").
 2. Osoby fizyczne ubiegające się o umorzenie należności powinny dołączyć do wniosku wszelkie dokumenty: potwierdzające brak możliwości nawet częściowego uregulowania zadłużenia, obrazujące kondycję finansową oraz możliwości płatnicze wnioskodacy, potwierdzające stan zdrowia dłużnika lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny - w przypadku ubiegania się o umorzenie z tych względów, np. zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej, zaświadczenie o pozostawaniu osobą bezrobotną, dokumenty świadczące o złym stanie zdrowia itp. Formularz wniosku o umorzenie należności z tytułu składek ZUS-EUN-02 znajdziesz tutaj. Ponadto, jeśli jesteś przedsiębiorcą do wniosku powinieneś załączyć dokumenty z zakresu pomocy publicznej. Więcej informacji o pomocy publicznej oraz wymaganej dokumentacji z tego zakresu możesz uzyskać pod hasłem pomoc publiczna. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące umorzenia należności z tytułu składek możesz uzyskać pod hasłem umorzenie należności z tytułu składek.                                              

 

WAŻNE                                                                                                                                                                                        

W przypadku, gdy dokumenty dołączone przez Ciebie do wniosku okażą się niewystarczające do rozpatrzenia sprawy, zostaniesz wezwany przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną ZUS do ich uzupełnienia, a jeśli termin wyznaczony na ich przedłożenie jest zbyt krótki, możesz skontaktować się z ZUS i ustalić nowy termin złożenia dokumentów.

Wniosek musi zawierać wyczerpującą informację i uzasadnienie, że nie jesteś w stanie uregulować zadłużenia. Jeśli ubiegasz się o umorzenie Twoich składek ze względu na trudną sytuację finansową, to na Tobie spoczywa obowiązek udokumentowania aktualnej sytuacji finansowej i zdrowotnej.

Jakie są terminy ?

W sprawach o umorzenie należności z tytułu składek stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, jeżeli wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczegónie skomplikownych - nie później niż w ciagu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do tych terminów nie wlicza się m.in. okresów opóźnień powstałych z Twojej winy oraz z przyczyn niezależnych od ZUS.

Jak to zrobić ?

 1. Wydrukuj i wypełnij formularz wniosku ZUS-EUN-02 lub napisz wniosek o umorzenie należności z tytułu z składek i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Możesz wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 2. Podpisany wniosek wyślij za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i wyślij je wraz z wnioskiem do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli wysłałeś wniosek o umorzenie należności z tytułu składek, dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, osobiście lub drogą pocztową, dokumenty obrazujące Twoją sytuację, a jeśli jesteś przedsiębiorcą, również dokumenty z zakresu pomocy publicznej.
 2. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i nie wskazałeś informacji lub nie dostarczyłeś dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy wniosku o umorzenie należności z tytułu składek pod względem podlegania przepisom o pomocy publicznej, wówczas właściwa terenowa jednostka organizacyjna ZUS wezwie Cię do ich uzupełnienia. Jeżeli w wyznaczonym przez ZUS terminie nie złożysz wymaganych w zakresie pomocy publlicznej informacji i dokumentów, wniosek o umorzenie należności z tytułu składek pozostaje bez rozpoznania, o czym zostaniesz zawiadomiony na piśmie.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru korespondencji w formie papierowej, odbierz dokumenty osobiście bądź przez pełnomocnika, we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS w terminie ustalonym z ZUS. W przypadku, gdy korespondencja nie zostanie odebrana w terminie 14 dni, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zostanie przesłana pocztą tradycyjną.
 4. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania odpowiedzi pocztą tradycyjną, oczekuj na pismo z ZUS.
 5. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru korespondencji, będzie ona wysłana na adres wskazany we wniosku.
 6. W przypadku wyrażenia przez ZUS zgody na umorzenie należności z tytułu składek, zostanie wydana decyzja o umorzeniu należności z tytułu składek. Decyzja zostanie Ci doręczona listownie.
 7. W przypadku nie wyrażenia przez ZUS zgody na umorzenie należności z tytułu składek, zostanie wydana decyzja o odmowie umorzenia należności z tytułu składek. Decyzja zostanie Ci doręczona listownie.
 8. Wniosek o umorzenie ZUS rozstrzyga wydając decyzję administracyjną, od której przysługuje prawo złożenia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku ZUS:

 • utrzymuje w mocy decyzję albo
 • uchyla decyzję w całości lub w części i wydaje decyzję w tym zakresie, albo
 • umarza postępowanie odwoławcze.                                                                                                

Jeśli ZUS odpowie negatywnie na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, możesz wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę należy wnieść za pośrednictwem terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963).