Breadcrumb

Navigation Menu

Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Obywatele każdego z państw Unii Europejskiej mają prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie całej Wspólnoty. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie korzystania z tego prawa. Zapewnia ona osobom przemieszczającym się ochronę socjalną. Dzięki koordynacji obywatele jednego państwa członkowskiego przebywający w innym państwie członkowskim są traktowani tak samo jak obywatele tego drugiego państwa. 

Osoby przemieszczające się zachowują uprawnienia do nabytych już świadczeń. Nie mogą być ich pozbawieni z tego powodu, że przebywają lub mieszkają w innym państwie członkowskim. Ochrona ta dotyczy m. in. świadczeń pieniężnych, które są wypłacane za okres choroby lub macierzyństwa. W zakresie świadczeń pieniężnych koordynacja ma zapewnić nabycie lub zachowanie prawa do świadczeń związanych z chorobą albo macierzyństwem osobom, które przemieszczają się, w szczególności zmieniają pracę lub podejmują pracę na własny rachunek w różnych państwach i podlegają systemom zabezpieczenia społecznego tych państw, które w różny sposób - określony przepisami wewnętrznymi - definiują prawo do świadczeń, zasady nabywania tych świadczeń czy obliczania ich wysokości. 

Jeśli korzystając z prawa do swobodnego przemieszczania się obywatel polski wyjedzie do innego kraju członkowskiego (np. do Niemiec) w celu podjęcia pracy, nie powinien spotkać się z odmową udzielenia świadczeń w przypadku choroby bądź macierzyństwa. Będzie otrzymywać świadczenia niezależnie od tego czy przeniósł swoje miejsce zamieszkania do innego państwa (np. do Niemiec), czy nadal na stałe mieszka w Polsce. Nie powinien spotkać się z odmową wypłaty świadczeń nawet wtedy, gdy przebywa w innym państwie czasowo.