Ulgi i umorzenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

RD-2

Oświadczenie RD-2

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie;
aktualizacja formularza: 1 grudnia 2017 r.- zastąpił dotychczasowy RD-2-03.

RSO

Wniosek RSO

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek

RSU

Wniosek RSU

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

RSR

Wniosek RSR

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Abolicja - wniosek o umorzenie

Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja

Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja

Abolicja - oświadczenie - kategoria ratingowa

Oświadczenie do ustalenia kategorii ratingowej

Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja - Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej

Wniosek o umorzenie - matki

Wniosek o umorzenie należności abolicja matki

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki

ZUS-RD-FPW-01

ZUS-RD-FPW-01

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Pomoc publiczna - formularz wymagany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

ZUS-RD-OPN-01

ZUS-RD-OPN-01

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia. Pomoc publiczna - formularz wymagany przy ubieganiu się o pomoc indywidualną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

ZUS-RD-OPW-01

ZUS-RD-OPW-01

Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie. Pomoc publiczna - formularz wymagany przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie.