Breadcrumb

Fundusz Emerytur Pomostowych

Fundusz Emerytur Pomostowych

Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) jest państwowym funduszem celowym.
Został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 r. na mocy ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r., zwanej dalej „ustawą”, w celu finansowania emerytur pomostowych. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przychody FEP pochodzą:

 • ze składek na FEP,
 • z dotacji z budżetu państwa,
 • z oprocentowania rachunków bankowych FEP,
 • z odsetek od nieterminowo opłaconych składek na FEP,
 • z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 40 ust. 2 ustawy,
 • ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,
 • z lokat wolnych środków FEP,
 • z wpłaty, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy,
 • z innych tytułów.

W granicach określonych w ustawie budżetowej FEP może otrzymywać dotacje z budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na uzupełnienie środków na wypłaty emerytur pomostowych.

Ze środków zgromadzonych w FEP finansowane są:

 • wypłaty emerytur pomostowych,
 • odsetki za nieterminowe wypłaty emerytur pomostowych,
 • odpis stanowiący przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którego wysokość ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, na podstawie planu finansowego FEP.

FEP może lokować okresowe nadwyżki środków:

 • w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
 • w formie depozytu u Ministra Finansów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • na rachunkach lokat terminowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniających warunki określone w ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.