Breadcrumb

Umorzenie kosztów egzekucyjnych

Umorzenie kosztów egzekucyjnych

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Płatnika składek (również osoby, która przestała prowadzić działalność).
  • Innej osoby, która jest zobowiązanado zapłacenia należności z tytułu składek na podstawie prawomocnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności (spadkobiercy, osoby trzeciej).
  • Małżonka, który odpowiada z majątku wspólnego.
  • Ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄWYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL), telefon, adres do korespondencji
   • należności, o których umorzenie składasz wniosek, ich wysokość
   • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia
   • rodzaj pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz – jeżeli nadal jesteś przedsiębiorcą (nawet jeśli zawiesiłeś działalność)
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika

  Możesz skorzystać z naszego formularza RKU.

  • Inne dokumenty:
   • potwierdzające, że nie możesz nawet częściowo uregulować zadłużenia
   • obrazujące Twoją kondycję finansową oraz możliwości płatnicze
   • potwierdzające stan Twojego zdrowia lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, jeśli ubiegasz się o umorzenie z tych powodów
   • dotyczące pomocy publicznej
    • w przypadku pomocy de minimis
     • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które otrzymałeś w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (RPD), albo oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RD-2)
     • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (RFR) – jeśli ubiegasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
    • w przypadku pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
     • oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RPI), albo
     • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (RFI)
     • dokumenty, które pozwolą ustalić, czy ogólna wartość pomocy nie będzie większa niż poniesione straty, pomniejszone o kwoty wypłacone z ubezpieczenia (jeśli zostały wypłacone).

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

   

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie
  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są przesłanki do umorzenia należności. Należą do nich: całkowita nieściągalność, trudna sytuacja finansowa, ważny interes publiczny.
  Gdy kończymy postępowanie, wysyłamy do Ciebie nasze postanowienie.

  Termin rozpatrzenia
  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz złożyć zażalenie na nasze postanowienie do dyrektora izby administracji skarbowej.

  Złóż pismo do placówki ZUS, która rozpatrywała Twoją sprawę. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od nas pisemną odpowiedź na Twój wniosek.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.).

Umorzenie kosztów egzekucyjnych

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Umorzenie kosztów egzekucyjnych (pdf, 210 kB)