Breadcrumb

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe

Data aktualizacji: 16 kwietnia 2021

Obowiązkowo ubezpieczeniem wypadkowym są objęte osoby, które są też objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, z uwaględnieniem poniższych wyłączeń.

Ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegają:

 • osoby bezrobotne, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
 • posłowie do Parlamentu Europejskiego,
 • osoby, które wykonują pracę nakładczą,
 • żołnierze niezawodowi w służbie czynnej – oprócz żołnierzy pełniących służbę kandydacką,
 • osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym lub pobierają zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • osoby, które pobierają:
  • świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu,
  • zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia,
  • wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,
  • świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • członkowie rad nadzorczych pobierający za to wynagrodzenie,
 • osoby, które są objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • osoby, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Podstawa prawna

Art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych