Breadcrumb

Rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Rozłożenie na raty należności z tytułu składek

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Płatnika składek (również osoby, która przestała prowadzić działalność).
  • Innej osoby, która jest zobowiązana do zapłaty należności z tytułu zaległych składek na podstawie prawomocnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności (spadkobiercy, osoby trzeciej).
  • Małżonka odpowiadającego z majątku wspólnego.
  • Ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Wniosek, w którym podajesz:

  • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL, REGON), telefon, adres do korespondencji
  • należności, o których rozłożenie na raty składasz wniosek, ich wysokość oraz okres, za który powinny być zapłacone
  • Twoją propozycję spłaty zadłużenia: termin płatności rat, ich liczbę i wysokość
  • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie jednorazowo płacić składek lub płacić ich w pełnej wysokości 
  • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie jednorazowo spłacić zadłużenia,
  • rodzaj pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz, jeżeli nadal jesteś przedsiębiorcą (nawet jeśli zawiesiłeś działalność)
  • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Możesz skorzystać z naszego formularza RSR.

  Inne dokumenty:

  • obrazujące Twoją kondycję finansową, zależne od formy opodatkowania

  Zakres podmiotowy

  Forma opodatkowania/ księgowości

  Zakres żądanej dokumentacji

  osoby prawne i spółki prawa handlowego

  pełna księgowość

  • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej (ROP)

  spółki osobowe/ spółki cywilne

  zasady ogólne

  • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata i za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF) za każdego wspólnika

  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • wyciąg z ewidencji przychodów za ostatnie 3 lata oraz za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami

  pełna księgowość

  • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość (ROK)

  zasady ogólne

   

  • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości (ROF)
  podatek liniowy

  karta podatkowa

  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcą

  -

  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby niebędącej przedsiębiorcą (RON)

   

  • dotyczące pomocy publicznej
   • w przypadku pomocy de minimis
    • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które otrzymałeś w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (RPD), albo oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RD-2)
    • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (RFR) – jeśli ubiegasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
   • w przypadku pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
    • oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RPI), albo
    • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (RFI)
    • dokumenty, które pozwolą ustalić, czy ogólna wartość pomocy nie będzie większa niż poniesione straty, pomniejszone o kwoty wypłacone z ubezpieczenia (jeśli zostały wypłacone).

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.

  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie. Może on dotyczyć zarówno składek zaległych, jak i przyszłych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół
  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy będziesz w stanie spłacać należności objęte umową.
  Bierzemy pod uwagę Twoją propozycję. Jednak na ostateczne ustalenie warunków spłaty mają wpływ takie czynniki, jak: wysokość Twojego zadłużenia, Twoja sytuacja finansowa i inne czynniki, np. sezonowość prowadzonej działalności.
  Termin płatności raty (dzień miesiąca) ustalamy indywidualnie dla każdego dłużnika.
  Jeśli rozpatrzymy Twój wniosek pozytywnie, podpisujemy z Tobą umowę.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz zakwestionować sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją sprawę.
  Złóż pismo do placówki ZUS, która rozpatrywała Twoją sprawę. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od nas pisemną odpowiedź na Twój wniosek.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)
   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • e-mailem: cot@zus.pl
   • przez Skype’a na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

Rozłożenie na raty należności z tytułu składek