Breadcrumb

Navigation Menu

Formularze - umowa z Turcją o zabezpieczeniu społecznym

Formularze - umowa z Turcją o zabezpieczeniu społecznym

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Do wniosku o emeryturę i rentę dołącz formularz ERP-6 Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych

Ważne!

Do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

 • zaświadczenia pracodawców albo świadectwa pracy, potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce;
 • zaświadczenia pracodawców albo świadectwa pracy, potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w Polsce i w Turcji;
 • zaświadczenia pracodawców potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Polsce (może być wystawione na formularzu ERP -7);
 • legitymację ubezpieczeniowa, która zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości zarobków w Polsce;
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające okres nauki i programowy tok jej trwania;
 • książeczkę wojskowa lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o okresie czynnej służby wojskowej;
 • odpisy aktów urodzenia dzieci.

Dowiedz się więcej na temat dokumentów, które mogą potwierdzić Twoje zatrudnienie i zarobki uzyskiwane w Polsce.

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia, które lekarz może wystawić na druku OL-9 ;
 • wywiad zawodowy, który sporządza płatnik składek na formularzu ZUS OL-10  – jeśli nadal jesteś zatrudniony.

Jeżeli we wniosku o świadczenie polskie wskazałeś okresy zatrudnienia w Turcji, wniosek ten uważany jest za wniosek o przyznanie odpowiedniego świadczenia na podstawie ustawodawstwa tureckiego (chyba, że ubiegasz się o polską emeryturę i we wniosku wystąpiłeś o odroczenie ustalania prawa do emerytury z tureckiej instytucji).

Twój wniosek o świadczenie tureckie przekażemy do rozpatrzenia do instytucji tureckiej.

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie świadczenia dostępne są:

 • w salach obsługi klienta w naszych placówkach,
 • na naszej stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy”.