Breadcrumb

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

Jesteś emerytem lub rencistą, który jako część wynagrodzenia otrzymywał bezpłatny węgiel? Sprawdź, czy możesz otrzymać równowartość pieniężną (ekwiwalent) z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.

Komu przysługuje ekwiwalent

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługuje:

  • osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 r. i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych,
  • wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po byłym pracowniku kopalń całkowicie zlikwidowanych,
  • pracownikom kopalni likwidowanej wchodzącej w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, którzy przeszli na emeryturę lub rentę,
  • wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po  emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS,
  • osobom, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej przyznanej na czas określony (wraz z ekwiwalentem pieniężnym wypłacanym przez ZUS), a następnie zostało ono przywrócone,
  • osobom, które przeszły na emeryturę, a wcześniej otrzymywały rentę z tytułu niezdolności do pracy wraz z ekwiwalentem pieniężnym,
  • osobom, którym ZUS przyznał i wypłacał ekwiwalent pieniężny na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2007 r.

Jakie złożyć dokumenty

Jeżeli prawo do ekwiwalentu będziemy ustalać dla Ciebie po raz pierwszy, to wniosek do ZUS powinno złożyć przedsiębiorstwo górnicze.

Jak ustalamy wysokość ekwiwalentu

Mnożymy ilość przyznanego węgla (maksymalnie 3 tony) przez przeciętną cenę zbytu węgla ustalaną i ogłaszaną każdego roku przez Ministra Energii do 20 stycznia w „Monitorze Polskim”.

Ważne! Gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba - wszystkim osobom uprawnionym do renty i do ekwiwalentu przysługuje łącznie jeden ekwiwalent pieniężny, który dzielimy w równych częściach dla każdej osoby uprawnionej do ekwiwalentu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327 ze zm.)

Rozporządzeniu Ministra Energii  z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 931)