Breadcrumb

NSZZ "Solidarność" w ZUS

NSZZ "Solidarność" w ZUS

W dniu 27 czerwca 1996 r. powołano Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w skład której weszły ówczesne Komisje Zakładowe. MKK została powołana jako przedstawicielstwo NSZZ "S" na szczeblu centralnym wobec kierownictwa Zakładu oraz organów administracji państwowej. 

W związku ze zmianą struktury pracodawcy, MKK w dniu 14 grudnia 1998 r. przekształciła się w jedną Organizację Związkową NSZZ "Solidarność" Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Członkowie Związku zrzeszają się zgodnie ze statutem NSZZ "Solidarność" na zasadzie terytorialno-branżowej. Terenem działania NSZZ "Solidarność" ZUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Władzami Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" są:

  • Zakładowe Zebranie Delegatów - zjazd krajowy
  • Komisja Zakładowa
  • Zakładowa Komisja Rewizyjna

W oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działają Komisje Oddziałowe NSZZ "S".

Terenowymi władzami związku są:

  • Oddziałowe Zebranie Członków lub Delegatów
  • Komisja Oddziałowa
  • Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Komisje oddziałowe NSZZ "Solidarność", zgodnie z Regulaminem wewnętrznym Organizacji Związkowej w ZUS, posiadają uprawnienia Komisji Zakładowej i są prawomocną stroną wobec dyrektorów oddziałów. We wszystkich sprawach dotyczących spraw pracowniczych KO podejmują autonomiczne decyzje w ramach nadanych kompetencji.

Siedzibą Komisji Zakładowej jest siedziba Przewodniczącego: 
ZUS O/Biłgoraj
Inspektorat w Chełmie
Al. I Armii Wojska Polskiego 8
22-100 Chełm
tel. (82) 565 34 55 wew. 150

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" ZUS powołała Prezydium w składzie:

Prezydium Komisji Zakładowej

Komisja Rewizyjna