Breadcrumb

Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą

Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą

Informacja o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r.

1. Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Składki za styczeń – grudzień 2023 roku

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS
Podstawa wymiaru4161 zł [1]
Wysokość składki w %19,52%8%1,67% [2]2,45%2,45% [3]
Kwota składki812,23 zł332,88 zł69,49 zł101,94 zł101,94 zł
Suma składek do zapłaty1418,48 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego1316,54 zł

2. Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Składki za styczeń – czerwiec 2023 roku

Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru1047 zł [4]
Wysokość składki w %19,52%8%1,67% [2]2,45%
Kwota składki204,37  zł83,76 zł17,48 zł25,65 zł
Suma składek do zapłaty331,26 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego
ubezpieczenia chorobowego
305,61 zł

Składki za lipiec – grudzień 2023 roku

Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru1080 zł [4]
Wysokość składki w %19,52%8%1,67% [2]2,45%
Kwota składki210,82  zł86,40 zł18,04 zł26,46 zł
Suma składek do zapłaty341,72 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego
​​​​​​​ubezpieczenia chorobowego
315,26 zł

3. Jeśli korzystasz z „ulgi na start”

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Możesz zrezygnować z tej ulgi - wówczas opłacasz składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Więcej o ulgach w składkach przeczytasz w informacji:

Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana. Jakie są warunki, uprawnienia i skutki?

4. Jeśli korzystasz z ulgi „mały ZUS plus”

Twoja podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Więcej informacji o uldze "mały ZUS plus".

5. Informacja w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla:

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi kwota:
  1. 4179,56 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [6], jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty  60 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 376,16 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki) [7].

  1. 6965,94 zł (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [8], jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 626,93 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. 12 538,69 zł (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [9], jeżeli przychody z działalności gospodarczej  w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę  300 000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1128,48 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej

stanowi kwota 6965,94 zł (100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [10].

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 626,93 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6965,94 zł.

  1. osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start

stanowi kwota 5224,46 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [11].

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 470,20 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej

stanowi kwota 3490 zł (minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 r.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 314,10 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  1. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. W celu uproszczenia rozliczeń przyjęto jedną stawkę kwoty minimalnej na cały rok składkowy od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (3.490 zł).

Składka nie może być niższa od kwoty:

  1. 270,90 zł (za styczeń 2023 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3010 zł).
  2. 314,10 zł (za miesiące od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r.; tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3490 zł). ​​​​​​​

Więcej informacji nt. zasad ustalania składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz innych osób prowadzących działalność oraz osób z nimi współpracujących.

Przypisy:

składki na ubezpieczenia społeczne/fundusze

[1] Jest to kwota, która odpowiada 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wynosi 6935 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 roku może wynosić maksymalnie 208 050 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 17 337,50 zł.

[2] Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wyliczeniu ustaliliśmy stosując stopę procentową 1,67%. Jeśli obowiązuje Cię inna wartość tej stopy w danym okresie, powinieneś zastosować wartość Cię obowiązującą. Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych), zawiera poradnik Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (pdf, 1,29 MB). Jeśli masz wątpliwości jak wyliczyć składkę na ubezpieczenie wypadkowe, możesz się z nami skontaktować.

[3] Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie opłacasz składki na te fundusze, gdy skończyłaś 55 lat (kobiety) albo skończyłeś 60 lat (mężczyźni).

[4] Jest to kwota, która odpowiada 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. Od 1 stycznia do czerwca 2022 r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł, od lipca do grudnia 2023 r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 roku może wynosić maksymalnie 208 050 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 17 337,50 zł.

składka na ubezpieczenie zdrowotne

[6] Art. 81 ust. 2f pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1732, z późn. zm.).

[7] Art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[8] Art. 81 ust. 2f pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[9] Art. 81 ust. 2f pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[10] Art. 81 ust. 2za ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

[11] Art. 81 ust. 2ya ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.