Breadcrumb

Zwolnienie z obowiązku przekazywania dokumentów

Zwolnienie z obowiązku przekazywania dokumentów

Nie musisz nas informować, że chcesz skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych. Zwolnienie to przysługuje Ci, jeśli spełnisz warunki przedstawione poniżej.

 

Będziesz zwolniony z obowiązku składania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych, jeśli:

1. Jesteś osobą duchowną:

 • opłacasz składki tylko za siebie (kod tytułu ubezpieczenia 10 10 xx i 10 20 xx) oraz
 • w ostatniej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowałeś minimalną podstawę wymiaru składek.

Minimalna podstawa wymiaru składek na:

 • ubezpieczenia społeczne wynosi tyle co:
  • kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
  • kwota niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a podstawą wymiaru składek z równoległego ubezpieczenia z tytułu pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby
 • na ubezpieczenie zdrowotne tyle co:
  • kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
  • kwota niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a podstawą wymiaru składek z równoległego ubezpieczenia z tytułu pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby albo
  • kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

2. Jesteś rodzicem, który zatrudnia nianię na podstawie umowy uaktywniającej (kod tytułu ubezpieczenia 04 30 xx):

 • w ostatnim złożonym komplecie dokumentów rozliczeniowych za nianię, oznaczonym identyfikatorem z zakresu 40-49, za pełny miesiąc wykazałeś podstawę wymiaru składek nie wyższą niż 50% minimalnego wynagrodzenia (jeśli zawarłeś z nianią umowę uaktywniającą po 1 stycznia 2018 r.) lub nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie (jeśli zawarłeś z nianią umowę uaktywniającą przed 1 stycznia 2018 r.).

3. Zgłosiłeś się do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (kod tytułu ubezpieczenia 1900 xx):

 • opłacasz składki tylko za siebie oraz
 • w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowałeś do podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę nie niższą niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne!

Sporządzamy za Ciebie deklarację rozliczeniową, gdy prawidłowo opłacasz składki za kolejny miesiąc. Jeśli opłacasz składki za miesiąc, za który nie będziesz składać deklaracji rozliczeniowej, przekaż wpłatę nie wcześniej niż pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Na przykład składki za kwiecień opłać najwcześniej 1 maja. Zachowaj obowiązujący Cię termin płatności za ten miesiąc.

Gdy zgłosiłeś się dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych oraz przystąpiłeś do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, musisz rozliczyć składki w dwóch deklaracjach rozliczeniowych. Deklarację z rozliczeniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe sporządzimy za Ciebie (jeśli złożona przez Ciebie deklaracja rozliczeniowa za poprzedni miesiąc z kodem 19 00 xx jest z zakresu 01-39). Co miesiąc musisz przekazywać do nas tylko deklarację z rozliczeniem składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z kodem 24 10 xx (z zakresu 40-49).

Ważne! Będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych w wymienionych przypadkach również za miesiące, w których zmieniła się wysokość minimalnej podstawy wymiaru składek lub minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Kiedy tracisz prawo do zwolnienia z obowiązku przekazywania dokumentów

1. Jeśli zgłosiłeś się dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, to od miesiąca, za który nie opłaciłeś składki w terminie lub w niepełnej 
    wysokości musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe. Jeśli wystąpiła taka sytuacja, złóż:

 • prawidłową deklarację rozliczeniową za miesiąc, za który opłaciłeś składki po terminie oraz
 • prawidłową deklarację rozliczeniową za kolejny pełny miesiąc, za który nie upłynął jeszcze termin przekazania rozliczenia i opłacenia składek.

Ważne!
Składki za ten i każdy następny miesiąc powinieneś opłacić w terminie i w należnej wysokości.

2. Jeśli złożysz dokumenty rozliczeniowe z podstawą wymiaru składek niższą niż obowiązująca (np. jeśli obniżyłeś podstawę wymiaru składek za okres
    choroby), to za następny miesiąc musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe samodzielnie. Jeśli złożysz je za pełny miesiąc, to od kolejnego miesiąca znów
    będzie przysługiwało Ci zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych.

 

Jak księgujemy deklaracje rozliczeniowe, które utworzyliśmy

Dokumenty utworzone systemowo przez ZUS mają moc zrównaną z mocą dokumentów rozliczeniowych składanych przez płatnika składek. Na ich podstawie zaksięgujemy na Twoim koncie płatnika i koncie ubezpieczonego należne składki.

Ważne!

Jeśli nie opłacisz należnych składek, deklaracja utworzona przez ZUS stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ważne!
Nie zawiadomimy Cię o tym, że utworzyliśmy dokumenty rozliczeniowe, jeśli jesteś zwolniony z obowiązku ich złożenia. Zawsze możesz sprawdzić, czy dokumenty zostały prawidłowo wygenerowane, logując się bezpłatnie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (http://www.zus.pl).

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2366 z późn. zm.).