Breadcrumb

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021

Kto płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Składki na FGPŚ mają obowiązek opłacać wymienione niżej podmioty, gdy w związku z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa zatrudniają zgodnie z przepisami polskiego prawa co najmniej jedną osobę. Są to:

 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce,

 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą również na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – w odniesieniu do działalności prowadzonej w Polsce,

 • oddziały banków zagranicznych,

 • oddziały instytucji kredytowych,

 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,

 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Za kogo opłacasz składki

Jako płatnik składek masz obowiązek opłacać składkę na FGŚP za osobę zatrudnioną, która jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i ubezpieczeniami rentowymi.

Osobą zatrudnioną jest osoba, która:

 • pracuje na podstawie umowy o pracę,

 • pracuje na podstawie umowy o pracę nakładczą,

 • pracuje na podstawie umowy zlecenia lub równorzędnej,

 • wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną.

Osobą zatrudnioną nie jest osoba, która pracuje jako pomoc domowa.

Za kogo nie opłacasz składek

Jako płatnik składek nie opłacasz składek na FGŚP za:

 • pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego – składek nie opłacasz przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,
 • pracowników, którzy skończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (PUP) – przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • pracowników skierowanych do pracy przez PUP, którzy nie skończyli 30 lat – przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
 • kobiety, które skończyły 55 lat, i mężczyzn, którzy skończyli 60 lat.

Składek na FGŚP nie opłacasz również po dacie swojej niewypłacalności w rozumieniu przepisów ustawy o FGŚP [1].

Od jakiej kwoty opłacasz składkę

Składkę na FGŚP obliczasz od tej samej kwoty, od jakiej obliczasz składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( podstawy wymiaru składek).

Stopa procentowa składki na FGŚP wynosi 0,10 proc. tej kwoty.

Składkę na FGŚP finansujesz w całości i opłacasz Ty jako płatnik składek.

Ważne!

Dla składek na FGPŚ nie obowiązuje ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)