Breadcrumb

Co zrobić, gdy „Informacja...” zawiera nieprawidłowe dane

Co zrobić, gdy „Informacja...” zawiera nieprawidłowe dane

Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021

Co zrobić, gdy błędy dotyczą Twoich danych identyfikacyjnych lub adresowych

Zgłoś to swojemu płatnikowi składek. Powinien on wyjaśnić, czy w dokumentach przekazanych do ZUS podał prawidłowe dane.  

Jeśli popełnił błąd, powinien sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty korygujące lub uzupełnić brakujące dokumenty ubezpieczeniowe i/lub wpłaty.  

Płatnik twierdzi, że nie popełnił błędu? Złóż reklamację w ZUS. 

Co zrobić, gdy w „Informacji…” nie ma wszystkich składek (np. nie ma składek za niektóre miesiące, kwoty składek są nieprawidłowe)

Zgłoś do płatnika składek – na piśmie lub do protokołu – wniosek o sprostowanie danych, np. o treści:  

 • „Wnioskuję o sprostowanie następujących danych przekazanych do ZUS w dokumentach ubezpieczeniowych: podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne powinna wynosić 4321,55 zł, a nie 3421,55 zł”,  
 • „Wnioskuję o przekazanie do ZUS brakujących dokumentów ubezpieczeniowych”. 

Twój płatnik składek ma obowiązek sprawdzić, czy przekazał do ZUS prawidłowe dane. W ciągu 60 dni od otrzymania Twojego wniosku powinien poinformować Cię na piśmie, w jaki sposób je rozpatrzył.  

Płatnik znalazł błąd w przekazanych do ZUS dokumentach lub zorientował się, że nie przekazał wszystkich wymaganych dokumentów? Powinien przekazać do nas poprawne dokumenty w ciągu 30 dni, od kiedy przekazał Ci informację o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku. 

Co zrobić, gdy błędy dotyczą składek odprowadzonych do OFE lub zapisanych na subkoncie

Płatnik powinien w tej sytuacji przeanalizować także wpłaty do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Gdy znajdzie błąd, powinien dokonać wpłat lub je uzupełnić albo wyjaśnić błędy w dokumentach płatniczych w instytucji obsługującej wpłaty lub w ZUS.

Kiedy zgłosić się o pomoc do ZUS

Zwróć się do naszej placówki, gdy jesteś w jednej z następującej sytuacji: 

 • Twój płatnik (np. pracodawca) twierdzi, że poprawnie sporządził dokumenty ubezpieczeniowe, przekazał je do ZUS oraz dokonał prawidłowych wpłat na FUS, ale Twoim zdaniem tak nie jest, 
 • Twój płatnik odmówił Ci sprostowania danych lub dokonania, uzupełnienia lub skorygowania wpłat na FUS,  
 • Twój płatnik już nie istnieje.

Kiedy zgłosić reklamację w ZUS

Zgłoś reklamację w naszej placówce, jeśli:  

 • na Twoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS nie ma „Informacji...” za dany rok lub okres, 
 • Twoje dane identyfikacyjne lub adresowe są nieprawidłowe, a płatnik nie chce albo nie może ich poprawić, 
 • dostrzegasz brak składki – wskaż miesiące, za które nie ma składki, oraz podaj dane identyfikacyjne płatnika zobowiązanego do rozliczenia składek za ten okres: nazwę lub imię i nazwisko, NIP oraz REGON albo PESEL, 
 • składka jest nieprawidłowa – wskaż miesiące, za które widnieje nieprawidłowa składka oraz podaj dane identyfikacyjne płatnika, który rozliczał te składki – nazwę lub imię i nazwisko, NIP oraz REGON albo PESEL, 
 • dostrzegasz brak składek należnych na OFE, 
 • wysokość składek należnych na OFE jest nieprawidłowa, 
 • dostrzegasz brak składek odprowadzonych do OFE, 
 • wysokość składek odprowadzonych do OFE jest nieprawidłowa, 
 • dostrzegasz brak zwaloryzowanych składek, 
 • wysokość zwaloryzowanych składek jest nieprawidłowa, 
 • dostrzegasz brak zwaloryzowanego kapitału początkowego, 
 • wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego jest nieprawidłowa, 
 • dostrzegasz brak składek należnych zapisywanych na subkoncie, 
 • wysokość składek należnych zapisanych na subkoncie jest nieprawidłowa, 
 • dostrzegasz brak składek wpłaconych zapisanych na subkoncie, 
 • wysokość składek wpłaconych zapisanych na subkoncie jest nieprawidłowa, 
 • dostrzegasz brak zwaloryzowanych składek i odsetek za zwłokę zapisywanych na subkoncie, 
 • wysokość zwaloryzowanych składek i odsetek za zwłokę zapisanych na subkoncie jest nieprawidłowa, 
 • inne niż wymienione powyżej – podaj jakie. 

Ważne!  

Wartości hipotetycznej emerytury są wartościami szacunkowymi, które opierają się na konkretnych założeniach. Nie jest to faktyczna wartość przyszłego świadczenia. Podane w informacji kwoty hipotetycznej emerytury nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń czy reklamacji. 

Niezależnie od tego, ile znajdziesz błędów i czego one dotyczą, złóż jedną reklamację. Reklamację musisz podpisać. Jeśli możesz, podaj znak „Informacji…”, którą reklamujesz.

Jak prawidłowo zgłosić reklamację w ZUS

Zgłaszasz reklamację? Podaj wszystkie dane niezbędne do jej rozpatrzenia:  

 • Twoje dane identyfikacyjne i adresowe,  
 • przyczynę reklamacji,  
 • dane identyfikacyjne płatnika/płatników składek. 

Gdy Twoja reklamacja dotyczy braku składek lub nieprawidłowej wysokości składek, do reklamacji dołącz: 

 • albo dokumenty potwierdzające wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji o sposobie rozpatrzenia Twojego wniosku otrzymanej od płatnika składek, z której wynika, że płatnik nie stwierdził u siebie błędów lub nie uwzględnił Twojego wniosku i nie będzie korygował danych i/lub wpłat na FUS,  

 • albo oświadczenie, że płatnik składek odmówił Ci wydania tych dokumentów lub że płatnik składek już nie istnieje. 

W reklamacji dotyczącej kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego podaj datę i znak decyzji ZUS w tej sprawie oraz wysokość kapitału z tej decyzji. Jeśli otrzymałeś kilka decyzji w tej sprawie, podaj dane z ostatniej. 

Reklamację możesz: 

 • przesłać pocztą, 

 • złożyć bezpośrednio w naszej placówce

 • przekazać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl (musisz mieć uwierzytelnione konto); służy do tego formularz ZUS URU

 • zgłosić telefonicznie za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00 w dni powszednie od 7 do 18. 

Reklamacje pisemne możesz przekazać do ZUS: 

Ważne!  

Reklamację możesz zgłosić w dowolnej jednostce ZUS. Przekaże ją ona do jednostki właściwej ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, która rozpatrzy reklamację.

Ile trwa postępowanie w ZUS

Postępowanie wyjaśniające w sprawie niewłaściwej wysokości lub braku składek powinniśmy zakończyć w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli postępowanie jest szczególnie skomplikowane, powinniśmy je zakończyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania reklamacji. 

Jeśli będziemy wyjaśniać sprawę z płatnikiem, po zakończeniu postępowania przekażemy Ci poprawioną „Informację…”.