Breadcrumb

Jak zarejestrować działalność gospodarczą

Jak zarejestrować działalność gospodarczą

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej? Oferujemy Ci wiele ułatwień przy załatwianiu formalności.

Możesz skorzystać z tzw. ulgi na start

Rejestrujesz się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale jako przedsiębiorca nie będziesz objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi przez 6 miesięcy od kiedy rozpoczniesz swoją działalności gospodarczą. Musisz jednak spełnić łącznie następujące warunki:

 • rozpoczynasz działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmujesz ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • nie prowadzisz działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywałeś czynności, które wchodzą w zakres Twojej działalności.

Możesz zrezygnować z tego uprawnienia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Jednak od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności, musisz zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składkę na to ubezpieczenie.
Jeśli prowadzisz tzw. działalność nierejestrową (bez konieczności rejestracji w CEIDG) to nie jesteś wówczas objęty żadnymi ubezpieczeniami – społecznymi ani zdrowotnym.

Wniosek o wpis do ewidencji

Jeśli zakładasz firmę i nie spełniasz warunków, by zwolnić Cię z obowiązku rejestracji w CEIDG złóż w organie ewidencyjnym (w urzędzie miasta lub gminy) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać wniosek listem poleconym. Możesz także zarejestrować się przez internet na stronie www.ceidg.gov.pl. za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Więcej na temat rejestracji firmy przez Internet znajdziesz na portalu biznes.gov.pl.

Efektem złożenia wniosku jest:

 • wpis do ewidencji,
 • nadanie numeru NIP,
 • nadanie numeru REGON,
 • zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

Dane otrzymujemy z organu ewidencyjnego, na podstawie których sami sporządzamy następujące dokumenty:

 • Twoje zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA,
 • informację o Twoich rachunkach bankowych jako płatnika składek ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia przez Ciebie działalności ZUS ZAA.

Nie musisz zatem tych dokumentów sam sporządzać ani do nas przekazywać.

W przypadku zmiany danych we wpisie do ewidencji, na podstawie informacji przekazanych przez organ ewidencyjny, uaktualnimy dane w swoim systemie.

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń

Po zarejestrowaniu działalności musisz zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego siebie, a także członków swojej rodziny. W tym celu złóż następujące dokumenty:

 • ZUS ZUA – jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
 • ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Dokumenty te składasz w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Możesz je złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1 w organie ewidencyjnym. Zatem nie musisz już ich do nas przekazać. Na podstawie danych przekazanych z organu sami zapiszemy na Twoim koncie jako osoby ubezpieczonej:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Twoich członków rodziny,
 • zgłoszenie zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach.

Zgłosimy Cię od dnia, w którym zacząłeś prowadzić działalność gospodarczą.

Musisz jedynie zgłosić pracowników oraz członków ich rodzin. Masz na to 7 dni od daty zatrudnienia pracowników.

Już podczas składania wniosku o wpis w CEIDG zgłosisz do odpowiednich ubezpieczeń:

 • osoby, które u Ciebie pracują: pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące,
 • członków rodziny osób, które u Ciebie pracują.

My na podstawie przekazanych przez Ciebie danych sporządzimy:

 • zgłoszenie osób, które u Ciebie pracują, do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgłoszenie osób, które u Ciebie pracują, do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgłoszenie członków rodzin osób, które u Ciebie pracują, do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak przekazać dokumenty

Dokumenty możesz dostarczyć do nas w formie:

 • elektronicznej
  • w programie Płatnik - wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
  • w aplikacji e-Płatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpiem osobistym (e-dowód).
 • papierowej (bezpośrednio w naszej placówce lub za pośrednictwem poczty albo kuriera).

Ważne! Jeżeli będziesz rozliczać składki maksymalnie za 5 osób, możesz składać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej – na naszych formularzach (dostępnych w każdej naszej placówce). Możesz to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika – w naszej placówce. Możesz je też wysłać pocztą lub kurierem.

Wznowienie działalności

Jeśli zawiesiłeś działalność gospodarczą, a chcesz ją wznowić, musisz zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym. Po otrzymaniu z organu tej informacji sporządzimy dokumenty:

 • Twoje zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA,
 • Twoje zgłoszenie do ubezpieczeń jako osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA – zgodnie z ostatnim zgłoszeniem przed zawieszeniem działalności.

Możesz bezterminowo zawiesić firmę zarejestrowaną w CEIDG (pozostał minimalny termin zawieszenia 30 dni). Jeśli wznawiasz działalność w CEIDG, zgłosimy Cię do ubezpieczeń, którymi byłeś objęty w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności.

Sam musisz złożyć dokumenty zgłoszeniowe tylko wtedy, jeśli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły nowe okoliczności, które mają wpływ na Twoje ubezpieczenia lub kod tytułu ubezpieczenia.

Jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, możesz  wraz z wnioskiem CEIDG-1 przekazać wypełniony dokument zgłoszeniowy – ZUS ZCNA. Na jego podstawie zapiszemy na koncie zgłoszenie Twojego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Możesz skorzystać z usług doradcy płatnika składek w każdej naszej placówce. Doradca odpowie na wszystkie pytania dotyczące obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366)