Breadcrumb

Zmiana/korekta danych spółki (KRS)

Zmiana/korekta danych spółki (KRS)

Prowadzisz spółkę wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)? Zobacz, jak zmienić lub poprawić dane spółki.

Zmianę lub korektę danych (aktualizację) zgłaszasz w ciągu 7 dni od daty, kiedy powstały te zmiany albo zauważysz błąd (lub spostrzeże go ZUS).

W zależności od rodzaju danych, zmieniasz je lub poprawiasz w dwóch miejscach:

 1. w KRS, na odpowiednim wniosku, dokonujesz zmiany lub korekty danych podstawowych:
 • danych identyfikacyjnych spółki (NIP, REGON),
 • adresu siedziby;
 1. w Urzędzie Skarbowym, na wniosku NIP-8, dokonujesz zmiany lub korekty danych uzupełniających:
 • danych identyfikacyjnych (nazwa skrócona),
 • daty powstania obowiązku opłacania składek,
 • adresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • adresu do korespondencji,
 • rachunku bankowego,
 • danych biura rachunkowego.

Ważne! Nazwa skrócona Twojej spółki, którą podajesz we wniosku NIP-8 oraz w dokumentach ubezpieczeniowych, nie może przekraczać 31 znaków. Dlatego też, we wniosku NIP-8 w bloku B.1 pole 7 wpisz ustanowioną nazwę skróconą nie dłuższą niż 31 znaków.

Zaktualizowane „dane podstawowe” z KRS oraz „dane uzupełniające” z wniosku NIP-8 przekazywane są do ZUS.

Na ich podstawie Zakład sporządzi odpowiednie dokumenty:

 • ZUS ZPA – w przypadku zmiany danych ewidencyjnych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • ZUS ZIPA – w przypadku zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek,
 • ZUS ZAA – w przypadku zmiany adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
 • ZUS ZBA – w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego płatnika składek.

Jeżeli poprawiane dane dotyczą także wspólników zarejestrowanych w KRS spółek, muszą oni przekazać do nas odpowiednie formularze (ZUS ZFA, ZUS ZIPA, ZUS ZAA, ZUS ZBA). Obowiązek ten dotyczy wspólników spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).