Breadcrumb

Strategia rozwoju ZUS na lata 2013 - 2015

Strategia rozwoju ZUS na lata 2013 - 2015

Strategia ZUS na lata 2013 - 2015. Kontynuacja dobrych zmian

Polacy pozytywnie ocenili zmiany jakie zaszły w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na bazie "Strategii przekształceń ZUS na lata 2010 - 2012". Odzwierciedleniem tego jest wzrost wskaźnika satysfakcji klientów i zwiększenie poziomu akceptacji społecznej dla działań Zakładu.To zaś stało się asumptem do kontynuacji przyjętego kierunku działań w nowej "Strategii rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013 - 2015". Tak więc ZUS nadal będzie pracował nad poprawą obsługi klientów, usprawnieniem komunikacji zewnętrznej, optymalizacją procesów oraz dostosowaniem organizacji do zarządzania procesowego przy zachowaniu reżimu kontroli finansowej. Pojawi się też jednak nowy element.

Zauważalnymi dla klienta zmianami wynikającymi z realizacji "Strategii przekształceń ZUS na lata 2010 - 2012" było między innymi wdrożenie Platformy Usług Elektronicznych (PUE) - nowoczesnego i według specjalistów IT - najbardziej innowacyjnego projektu e-administracji w Europie. Ponadto skróciliśmy czas obsługi klientów, poszerzyliśmy katalog spraw możliwych do załatwienia "od ręki" oraz zoptymalizowaliśmy koszty związane z działalnością Zakładu. Wzrost wskaźnika satysfakcji klientów1 świadczy o właściwym kierunku przekształcania Zakładu w instytucję sprawną i rzetelną, szanującą zasady racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami publicznymi a także wykorzystującą nowoczesne technologie i potencjał pracowników.

W kolejnych latach Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal będzie pracował nad podniesieniem jakości obsługi klientów, by zgodnie z nadrzędnym celem nowej "Strategii rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013 - 2015" konsekwentnie zwiększać zaufanie klientów do instytucji. Cel ten będzie realizowany kompleksowo, poprzez jednoczesne działania w kilku perspektywach: klienta, procesów wewnętrznych, rozwoju oraz finansów. I tak, zwiększony zostanie stopień elektronizacji kontaktu z klientem, ale dodatkowo również usprawniona będzie tradycyjna forma obsługi. Pozwoli to na znaczne ograniczenie "kolejek do okienka", tym samym zwiększy szybkość i komfort załatwiania spraw. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii, łatwiejsze stanie się także upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz roli ZUS. Informacje dostępne w wersji elektronicznej będą przekazywane szybciej a także w formie dla wielu osób bardziej przystępnej. W ten sposób zwiększymy skuteczność realizacji polityki informacyjnej i edukacji. Po drugie, podjęte zostaną działania mające na celu optymalizację procesów. W ślad za tym, nastąpi dostosowanie zasobów ZUS do zmienionych procesów, co z kolei umożliwi bardziej efektywne ich wykorzystanie. Pozwoli to na podniesienie poziomu obsługi klientów poprzez poprawę szybkości i jakości realizowanych zadań. W końcu, utrzymamy kierunek zmian w zakresie przejrzystości gospodarowania środkami publicznymi oraz optymalizacji kosztów ponoszonych na realizację zadań ustawowych.

Zmiany zainicjowane przez strategię lat 2010-2012 i kontynuowane w tej na lata 2013-2015 wymagają zakorzenienia w kulturze organizacyjnej. Dlatego też w nowej Strategii pojawia się dodatkowy element związany z budowaniem tej właśnie kultury, czemu służyć ma zwiększenie satysfakcji pracowników Zakładu. W realizacji tego celu pomocny będzie wdrażany system zarządzania zasobami ludzkimi oparty na modelu kompetencji.

Wdrożenie nowej "Strategii rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013 - 2015", jest kolejnym krokiem, przybliżającym ZUS do osiągnięcia statusu innowacyjnej instytucji zaufania społecznego, co jest wizją naszej instytucji.

 

1 Wskaźnik monitorowany przez ZUS w ramach projektu "Poprawa jakości usług świadczonych przez
ZUS na rzecz przedsiębiorców", współfinansowanego ze środków europejskich.