Breadcrumb

Renta rodzinna wypadkowa

Renta rodzinna wypadkowa

Twój bliski zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej? Sprawdź, czy masz prawo do renty rodzinnej wypadkowej.

Kto jest uprawniony do renty rodzinnej wypadkowej

Do renty rodzinnej wypadkowej mają prawo: 

  • wdowa lub wdowiec,
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka,
  • wnuki – przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
  • rodzeństwo i inne dzieci (z wyjątkiem dzieci, które były wychowywane i utrzymywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka),
  • rodzice.

Osoby te nabywają prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnią warunki do tej renty określone w ustawie emerytalnej.

Masz prawo do renty rodzinnej wypadkowej również wtedy, gdy jesteś członkiem rodziny rencisty, który:

  • pobierał rentę z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy i zmarł po 2002 r. wskutek takiego wypadku,
  • pobierał rentę z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach lub z tytułu choroby zawodowej pozostającej w związku ze szczególnymi okolicznościami i zmarł po 2002 r. wskutek takiego wypadku lub choroby zawodowej.

Jaka jest wysokość renty rodzinnej wypadkowej

Renta rodzinna wynosi:

  • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba,
  • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby,
  • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Podstawą obliczenia wysokości renty rodzinnej wypadkowej jest renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Podstawa prawna

Art. 65–74 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1773 z późn. zm.)