Breadcrumb

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs 2020.01

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs 2020.01

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną – stan na 9 listopada 2021 r. (plik pdf 1,4 MB),

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną – stan na 24 sierpnia 2021 r. (plik pdf 1,1 MB)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną – stan na 22 czerwca 2021 r. (plik pdf 1 MB)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną – stan na 9 kwietnia 2021 r. (plik pdf 1 MB)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną – stan na 12 stycznia 2021 r. (plik pdf 1 MB)

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną – stan na 21 grudnia 2020 r. (plik pdf 1,06 MB).

Płatnikowi składek, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na liście rankingowej projektów, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

Najważniejsze punkty procedury odwoławczej:

 1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych Wnioskodawca, którego Wniosek nie został umieszczony na liście rankingowej, ma prawo złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej.
 2. Odwołanie nie przysługuje od oceny merytorycznej Wniosku.
 3. Wnioskodawca może wnieść odwołanie do ZUS, w formie pisemnej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia pierwszej listy rankingowej na stronie podmiotowej ZUS, www.zus.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej z zastrzeżeniem, że odwołanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy lub pełnomocnika.
 4. Wnioskodawca wnosi odwołanie w kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Komisja Odwoławcza

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

 

Odwołanie od wyników konkursu nr 2020.01:

 1. Za datę wpływu odwołania, o którym mowa w pkt 3 uznaje się datę nadania przesyłki na adres określony w  pkt 4 lub w przypadku osobistego złożenia w Centrali ZUS, data złożenia w godzinach urzędowania.
 2. Odwołanie wniesione po upływie terminu, określonego w pkt 3, Komisja Odwoławcza pozostawia bez rozpatrzenia.
 3. Komisja Odwoławcza,  rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia odwołania oraz informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozstrzygnięcia.
 4. Na rozstrzygnięcie odwołania przez ZUS przysługuje Wnioskodawcy skarga do sądu administracyjnego. W przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania odwoławczego zostanie wyczerpana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie Komisja Odwoławcza pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia, o czym informuje na piśmie Wnioskodawcę oraz poucza jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Procedura Odwoławcza określona jest w § 11 Regulaminu Konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2021 r. (pdf 375 kb)

 

Przedsiębiorco!

Zapraszamy Cię do udziału w konkursie, w którym możesz otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.
Termin składania wniosków: 27 lipca – 31 sierpnia 2020 r.

 

W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe warunki konkursu podaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przeczytaj, co powinieneś zrobić, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie projektu:

 1. Pobierz dokumenty i zapisz je na dysku swojego komputera.
 2. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do Regulaminu konkursu, w tym z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
 4. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku, sprawdź jak go pobrać (plik pdf 141 kb).
 5. Sprawdź w Regulaminie konkursu, jakie załączniki do Wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotuj ich wersję elektroniczną w swoim komputerze. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w formacie .pdf (maksymalnie 7 000 kB), a zdjęcia w formacie .gif lub .jpg (maksymalnie 200 kB). Możesz również przesłać pliki spakowane w formacie .zip. (maksymalnie 7 000 kB).
 6. Gdy przygotujesz wniosek o dofinansowanie i załączniki, wejdź na stronę prewencja.zus.pl, wybierz opcję „Wysyłam Wniosek” i dodaj dokumenty do wysłania. Pamiętaj, aby wysłać ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie i załączniki.

 Strona prewencja.zus.pl będzie aktywna od 27 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

 1. Wciśnij przycisk „Wyślij”, aby przesłać wniosek wraz z załącznikami do ZUS.
 2. Wyświetli się „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, które jest  potwierdzeniem przesłania dokumentów do ZUS. Pobierz potwierdzenie w wersji pdf.
 3. Wniosek, który wysłałeś w wersji elektronicznej wydrukuj i podpisz. Następnie wersję papierową wniosku wraz załącznikami złóż w naszej placówce lub wyślij do nas pocztą na adres, który podaliśmy w Regulaminie konkursu. Zrób to w terminie od 27 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Ważne!

 • Liczba kontrolna na wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi być taka sama, jak na wniosku w wersji papierowej przekazanej do ZUS. Wniosek o dofinansowanie przesłany tylko w wersji papierowej lub tylko w wersji elektronicznej nie podlega rozpatrzeniu.
 • Wniosek wraz z załącznikami złóż zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.
 • Za każdym razem, gdy zmienisz zapisy we wniosku o dofinansowanie, zmieni się jego liczba kontrolna.
 • Zapisz na swoim komputerze wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku” w wersji elektronicznej, którą przekazałeś do ZUS.
 • Rozpatrzymy Twój wniosek, jeśli przekażesz nam jego wersję elektroniczną i papierową, a dodatkowo jeśli wniosek w formie papierowej będzie na każdej stronie posiadać taką samą liczbę kontrolną jak wniosek w formie elektronicznej, a jego treść oraz treść załączników w formie papierowej będzie identyczna z treścią wniosku oraz załączników w wersji elektronicznej (tożsamość wniosków oraz załączników).
 • Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl od 27 lipca do 24 sierpnia 2020 r.
  Przed wysłaniem e-maila zapoznaj się z przykładowymi pytaniami i odpowiedziami:

Katalog przykładowych pytań i odpowiedzi (plik pdf 882 kb)

 • Wyniki konkursu ogłosimy do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205) - link do strony zewnętrznej.