Breadcrumb

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny

Jeśli przyznaliśmy Ci prawo do emerytury lub renty, możesz otrzymać dodatek pielęgnacyjny. Sprawdź, czy Ci przysługuje.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przyznamy osobie, która:

  • jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo
  • ukończyła 75 lat.

Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny

Przyznamy Ci dodatek pielęgnacyjny na Twój wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Ważne! Potrzebujemy zaświadczenia o Twoim stanie zdrowia. Druk OL-9 znajdziesz na naszej stronie www.zus.pl. Takie zaświadczenie wypełnia Twój lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym złożysz wniosek o dodatek (sprawdź szczegóły w karcie usługi o dodatku pielęgnacyjnym) .

Kiedy przyznajemy dodatek pielęgnacyjny z urzędu

Gdy ukończysz 75 lat, nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Sami z urzędu przyznamy Ci prawo do dodatku pielęgnacyjnego i będzie on wypłacany wraz z Twoją emeryturą.

Kiedy nie przyznamy dodatku pielęgnacyjnego

Nie przyznamy Ci dodatku pielęgnacyjnego, jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Ważne!  Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – nie przysługuje jeśli masz ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca Ci zasiłek pielęgnacyjny.

Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego

Sprawdź aktualną wysokość dodatku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. Będzie wzrastał od miesiąca, w którym będziemy waloryzować Twoją emeryturę lub rentę.

Podstawa prawna​​​​​

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U z 2023 r. poz. 1251)

art. 16 ust. 6–8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615)