Breadcrumb

Zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych

Zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Płatnika składek (również osoby, która przestała prowadzić działalność).
  • Innej osoby, która jest zobowiązana do opłacenia należności z tytułu składek na podstawie prawomocnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności (spadkobiercy, osoby trzeciej).
  • Małżonka, który odpowiada z majątku wspólnego.
  • Ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL, REGON), telefon, adres do korespondencji
   • składnik majątkowy, o zwolnienie którego występujesz, np. wynagrodzenie za pracę, zajęcie na poczet wierzytelności płatności z umowy zlecenia, zajęcie rachunku bankowego
   • powody, z jakich przestałeś opłacać składki (lub płacić je w pełnej wysokości)
   • uzasadnienie, dlaczego chcesz, żebyśmy zwolnili spod egzekucji określony składnik majątkowy
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Możesz skorzystać z naszego formularza REM.

  • Inne dokumenty:
   • obrazujące kondycję finansową, zależne od formy opodatkowania

  Zakres podmiotowy

  Forma opodatkowania/ księgowości

   Jakich dokumentów wymagamy

  osoby prawne i spółki prawa handlowego

  pełna księgowość

  • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej (ROP)

  spółki osobowe/ spółki cywilne

  zasady ogólne

  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF) za każdego wspólnika

  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami

  pełna księgowość

  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość (ROK)

  zasady ogólne

  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  podatek liniowy

  karta podatkowa

  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  osoby, które nie są przedsiębiorcami

  -

  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby niebędącej przedsiębiorcą (RON)

   

  • dotyczące przeznaczenia zwalnianej kwoty (np. faktury), które uzasadniają konieczność przyznania ulgi
  • w przypadku wniosku o zwolnienie spod egzekucji rachunku bankowego – dokumenty obrazujące obroty na rachunku bankowym (np. za ostatni rok).

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.

  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są przesłanki do zwolnienia spod egzekucji określonego składnika majątkowego, tzn. czy jest to uzasadnione ważnym interesem zobowiązanego.

  Na ostateczne rozstrzygnięcie mają wpływ takie czynniki, jak: wysokość Twojego zadłużenia, Twoja dotychczasowa współpraca przy spłacaniu należności, Twoja sytuacja finansowa i majątkowa, możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego z innych składników Twojego majątku.

  Możemy zwolnić spod egzekucji określony składnik majątkowy w całości lub w części, na czas oznaczony bądź nieoznaczony.

  Gdy kończymy postępowanie, wysyłamy do Ciebie nasze postanowienie.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami
  wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz złożyć zażalenie na nasze postanowienie do dyrektora izby administracji skarbowej. Złóż pismo do placówki ZUS, która rozpatrywała Twoją sprawę. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz nasze postanowienie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).

Zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych