Breadcrumb

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

 • Jak uzyskać emeryturę

  Emerytura przysługuje po spełnieniu warunków określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy

  Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje po spełnieniu warunków określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Jak uzyskać rentę rodzinną

  Renta rodzinna przysługuje po spełnieniu warunków określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Jak uzyskać rentę socjalną

  Renta socjalna przysługuje po spełnieniu warunków określonych w ustawie o rencie socjalnej.

 • Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne

  Świadczenie przedemerytalne przysługuje po spełnieniu warunków określonych w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych.

 • Jak uzyskać niezrealizowane świadczenie

  Za niezrealizowane świadczenia uważa się wszystkie świadczenia należne do dnia śmierci emeryta lub rencisty. Niezrealizowane świadczenia przysługują uprawnionym członkom rodziny po spełnieniu warunków określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie

  Jednorazowe odszkodowanie przysługuje po spełnieniu warunków określonych w ustawie wypadkowej.

 • Jak ustalić kapitał początkowy

  Kapitał początkowy ustalany jest ubezpieczonym na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Jak uzyskać dodatek

  Do świadczeń emerytalno-rentowych przysługują następujące dodatki i świadczenia pieniężne:

  • dodatek pielęgnacyjny;
  • dodatek dla sierot zupełnych;
  • dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny;
  • dodatek za tajne nauczanie;
  • dodatek weterana poszkodowanego;   
  • świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych;
  • świadczenie pieniężne dla osób deportowanych;
  • świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych;
  • ryczałt energetyczny;
  • ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla;  
  • ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych.

 • Jak ponownie ustalić prawo lub wysokość świadczenia

  Jeżeli:
  - okres, na który zostało przyznane świadczenie dobiega lub dobiegł już końca albo
  - jeżeli pobierasz świadczenie z ZUS i chcesz ponownie ustalić jego wysokość w oparciu o nowe dokumenty, możesz złożyć wniosek w tej sprawie.

— 10 Items per Page
1 - 10 of 14.