Breadcrumb

Rozpatrzenie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji

Rozpatrzenie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Zobowiązanych, czyli osób, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, ponieważ nie wywiązały się w wymaganym terminie z obowiązku:

  • opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych
  • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych
  • zapłaty kary pieniężnej, która została nałożona za niewykonanie poleceń ZUS
  • przekazania zajętych kwot do ZUS
  • opłacenia należności na rzecz instytucji państwa członkowskiego UE/ EFTA wynikającej z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Podanie, w którym podajesz:
   • Twoje dane lub dane osoby, w imieniu której składasz podanie: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (PESEL lub NIP), telefon, adres zamieszkania/ siedziby
   • organ egzekucyjny, czyli dyrektora oddziału ZUS ...(należy wskazać właściwą placówkę)
   •  numery tytułów wykonawczych, na podstawie których wszczęto postępowanie egzekucyjne
   • podstawy zarzutów:
    • wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku
    • przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku
    • odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu
    • rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej
    • określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia (decyzji, postanowienia), deklaracji oraz przepisu prawa
    • błąd co do osoby zobowiązanego
    • niedoręczenie upomnienia
   • uzasadnienie zarzutów
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.
  • Dokumenty, jeśli uzasadniają Twoje zarzuty.

  Powinieneś określić istotę i zakres Twojego żądania oraz dowody, które je uzasadniają.

  • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeśli podanie składa Twój pełnomocnik.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Zarzut możesz wnieść:

  • w przypadku postępowania egzekucyjnego wszczętego do 29 lipca 2020 r. – w ciągu 7 dni od dnia, w którym otrzymasz tytuł wykonawczy
  • w przypadku postępowania egzekucyjnego wszczętego po 29 lipca 2020 r. – na każdym etapie postępowania.

  W tym przypadku przepisy określają ostateczny termin na złożenie zarzutu:

  • 30 dni od dnia wyegzekwowania w całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych
  • 7 dni od dnia, w którym otrzymasz postanowienie o umorzeniu postępowania w całości lub w części 
  • do dnia zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Zarzuty możesz:

  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • wysłać pocztą na adres dyrektora oddziału ZUS, który prowadzi postępowanie egzekucyjne
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są okoliczności, które uzasadniają
  Twój zarzut.
  Jeśli wniesiesz zarzut, zawiesimy postępowanie egzekucyjne do czasu wydania
  ostatecznego postanowienia (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym otrzymasz tytuł wykonawczy).

  Wysyłamy do Ciebie nasze postanowienie o:

  • stwierdzeniu niedopuszczalności zarzutu
  • uwzględnieniu zarzutów i umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości lub w części
  • zawieszeniu postępowania w całości lub w części
  • oddaleniu zarzutów.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twoje podanie w miarę możliwości jak najszybciej.
  Zwykle zajmuje nam to miesiąc od dnia, w którym je złożyłeś. Jeśli Twoja sprawa jest
  szczególnie skomplikowana, czas ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy.
  Do czasu, jaki mamy na odpowiedź, nie wliczamy okresów, w których postępowanie jest
  zawieszone, oraz okresów opóźnień, które wynikają z przyczyn od nas niezależnych.
  Jeśli nie uda nam się załatwić Twojej sprawy w ciągu dwóch miesięcy, zawiadomimy Cię
  o tym. Poinformujemy Cię jednocześnie, dlaczego nie byliśmy w stanie dotrzymać tego
  terminu, i wskażemy Ci nowy termin.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz zakwestionować sposób, w jaki rozpatrzymy Twoją sprawę.
  Złóż zażalenie do tej naszej placówki, która rozpatrywała Twoją sprawę.
  Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz nasze postanowienie.

  Nie pobieramy opłat za postępowanie odwoławcze.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00

  Więcej informacji znajdziesz na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 33, 34, 35 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosownych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 968).

Rozpatrzenie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji