Breadcrumb

Dodatek weterana poszkodowanego

Dodatek weterana poszkodowanego

Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę i masz status weterana poszkodowanego, możemy przyznać Ci dodatek.

Kto jest weteranem poszkodowanym

Weteranem poszkodowanym jest osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa (np. w misji pokojowej lub stabilizacyjnej) i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie:

 • wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami,
 • choroby nabytej podczas wykonywania tych działań

z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Kto przyznaje status weterana poszkodowanego

Status weterana poszkodowanego – w formie decyzji administracyjnej – może przyznać m.in.:

 • minister obrony narodowej – w odniesieniu do żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych,
 • minister właściwy do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,  Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Dowiedz się, jakie złożyć dokumenty, abyśmy przyznali Ci dodatek.

Jak obliczamy wysokość dodatku

Podstawą do obliczenia dodatku jest kwota najniższej emerytury, którą ogłasza prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jest to tzw. podstawa wymiaru dodatku). Wysokość dodatku zależy od ustalonego  procentu uszczerbku na Twoim zdrowiu i wynosi:

 • 10% podstawy wymiaru – od 10 do 20% uszczerbku,
 • 20% podstawy wymiaru – od 21 do 30% uszczerbku,
 • 30% podstawy wymiaru – od 31 do 40% uszczerbku,
 • 40% podstawy wymiaru – od 41 do 50% uszczerbku,
 • 50% podstawy wymiaru – od 51 do 60% uszczerbku,
 • 60% podstawy wymiaru – od 61 do 80% uszczerbku,
 • 80% podstawy wymiaru – powyżej  80% uszczerbku.

Kiedy wypłacamy dodatek

Dodatek wypłacamy:

 • emerytom i rencistom – co miesiąc z emeryturą lub rentą,
 • osobom uprawnionym do emerytury lub renty, której wypłatę zawiesiliśmy – co kwartał (w trzecim miesiącu kwartału).

Kiedy podwyższamy dodatek

Kwota dodatku podlega waloryzacji poprzez ponowne obliczenie jego wysokości od kwoty najniższej emerytury, przy zastosowaniu właściwej dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu stawki procentowej – podwyższamy ją co roku od miesiąca, w którym została podwyższona najniższa emerytura.

Co z dodatkiem, jeśli Twoje świadczenia się zbiegają

Jeżeli przysługuje Ci równocześnie emerytura lub renta (czyli zbiegają się Twoje uprawnienia do świadczeń) na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje Ci tylko jeden dodatek.

Podstawa prawna

Art. 36 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. nr 205, poz. 1203, z późn. zm.)