Breadcrumb

Navigation Menu

Eksport świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa

Eksport świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa

Przepisy unijne, przyznając prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa zgodnie z ustawodawstwem instytucji właściwej także wtedy gdy uprawniony do tych świadczeń mieszka lub przebywa w innym państwie członkowskim, wprowadzają tym samym możliwość eksportu tych świadczeń do państwa zamieszkania (pobytu). Jeżeli zatem osoba uprawniona do świadczeń zgodnie z polskim ustawodawstwem wystąpi do polskiej instytucji właściwej, tj. odpowiednio do: 

  • jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
  • płatnika składek 

z wnioskiem o przekazywanie przysługującego świadczenia do państwa zamieszkania (pobytu), instytucja właściwa będzie zobowiązana przekazać tam świadczenia pieniężne. Wypłaty będą dokonywane przez instytucję zobowiązaną do wypłaty świadczeń zgodnie z polskim ustawodawstwem bezpośrednio do odbiorcy na terytorium drugiego państwa członkowskiego, na podane przez niego konto bankowe. 

Z możliwości otrzymywania świadczeń w państwie zamieszkania mogą także skorzystać osoby uprawnione do świadczeń na podstawie ustawodawstwa innego państwa członkowskiego, a zamieszkałe w Polsce. Świadczenia będą wypłacane przez zagraniczną instytucję właściwą bezpośrednio uprawnionemu.