Breadcrumb

Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego

Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego

Urodziło Ci się dziecko? Przysposobiłeś lub przyjąłeś na wychowanie dziecko? Sprawdź, czy możesz skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za urlop rodzicielski.

Kiedy przysługuje zasiłek

 • Gdy urodzi Ci się dziecko.
 • Gdy przyjmiesz dziecko na wychowanie w wieku do ukończenia 14 roku życia i wystąpisz do sądu  o jego przysposobienie albo  przyjmiesz dziecko na wychowanie w tym wieku w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) (do 7 roku życia lub dziecko wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do ukończenia przez nie 10 roku życia).

Kto może skorzystać z zasiłku

Zasiłek macierzyński przysługuje Ci, jeżeli urodziłaś dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego.

Czas trwania zasiłku

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wymiarze do:

 • 41 tygodni, jeśli:
  • urodziło Ci się jedno dziecko,
  • przyjąłeś jedno dziecko na wychowanie
 • 43 tygodni, jeśli:
  • urodziło Ci się dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie,
  • przyjąłeś równocześnie dwoje lub więcej dzieci  na wychowanie
 • 38 tygodni, jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia albo dziecko w wieku do 14 roku życia i wystąpiłeś do sądu w sprawie jego przysposobienia.

Jeżeli Twoje dziecko posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wymiarze do:

 • 65 tygodni, jeśli:
 • urodziło Ci się jedno dziecko
 • przyjąłeś jedno dziecko na wychowanie
 • 67 tygodni, jeśli:
  • urodziło Ci się dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie,
  • przyjąłeś równocześnie dwoje lub więcej dzieci na wychowanie
 • 62 tygodni, jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia albo dziecko w wieku do 14 roku życia i wystąpiłeś do sądu w sprawie jego przysposobienia.

Ze wskazanego wymiaru urlopu rodzicielskiego każdemu z pracowników – rodziców dziecka - przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Tego prawa nie można przenieść na drugiego z rodziców. Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej 9 tygodni oznacza wykorzystanie przez pracownika – rodzica dziecka urlopu z wymienionej części urlopu.

Oznacza to, że rodzice nie mogą się dzielić 9 tygodniami urlopu rodzicielskiego (tą część urlopu może wykorzystać tylko jedno z ubezpieczonych rodziców).

Jeżeli na przykład jako matka wykorzystasz 32 tygodnie urlopu, to dodatkowe 9 tygodni może wykorzystać tylko ojciec dziecka. Jeżeli rodzice podzielą się urlopem tak, że np. matka wykorzysta 20 tygodni urlopu, ojcu przysługuje 21 tygodni urlopu.

Jak skorzystać z zasiłku

Z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego możesz skorzystać jednorazowo albo może być on podzielony maksymalnie na 5 dowolnych części. Ostatnia część urlopu może przypadać najpóźniej do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat, a w przypadku dziecka przyjętego na wychowanie – do ukończenia przez nie odpowiednio 7, 10 albo 14 roku życia.

Wniosek o wypłatę albo o rezygnację z zasiłku

Urlop rodzicielski jest udzielany na wniosek składany przez pracownika – rodzica dziecka w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy.

W przypadku złożenia rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego albo jego części i wyrażeniu na to zgody przez pracodawcę, pracownik ma prawo do wnioskowania w późniejszym terminie o odpowiednio pełny wymiar (jeżeli nie wykorzystał ani jednego dnia urlopu) albo pozostałą do wykorzystania część tego urlopu (różnicę pomiędzy pełnym wymiarem urlopu a częścią już  wykorzystaną).

Z zasiłku na tych zasadach może korzystać również osoba, która nie jest pracownikiem. Wniosek o jego wypłatę musi złożyć nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku, a wniosek o rezygnację z niego – przed terminem, od którego chce zrezygnować z pobierania zasiłku.

Jak łączyć zasiłek z pracą

Jesteś pracownikiem i korzystasz z zasiłku? Możesz w tym czasie pracować maksymalnie na pół etatu u pracodawcy, który udzielił ci urlopu. Wówczas wysokość zasiłku będzie proporcjonalnie niższa w stosunku do wymiaru czasu pracy.

Jeśli pobierasz zasiłek i pracujesz, to czas korzystania z urlopu rodzicielskiego przedłuża się odpowiednio do okresu wykonywania pracy i wymiaru czasu tej pracy.

W takiej sytuacji całkowity czas  wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć:

 • 82 tygodni – przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka,
 • 86 tygodni – przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dwojga lub więcej dzieci.

W przypadku łączenia przez pracownika - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem'' czas korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu czas wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć:

 • 130 tygodni - przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka
 • 134 tygodni - przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dwojga lub więcej dzieci.