Breadcrumb

Odroczenie terminu płatności składek

Odroczenie terminu płatności składek

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  Wniosek, w którym podajesz:

  • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL, REGON), telefon, adres do korespondencji
  • składki, o których odroczenie składasz wniosek, ich wysokość oraz okres, za który powinny być zapłacone (wniosek może dotyczyć więcej niż jednego miesiąca)
  • Twoją propozycję terminu zapłaty odroczonych składek
  • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie zapłacić składek w terminie
  • rodzaj pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz
  • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Możesz skorzystać z naszego formularza RSO.

  • Inne dokumenty:
   • obrazujące Twoją kondycję finansową, zależne od formy opodatkowania

  Zakres podmiotowy

  Forma opodatkowania/ księgowości

   Jakich dokumentów wymagamy

  osoby prawne i spółki prawa handlowego

  pełna księgowość

  • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz za rok bieżący,
  • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej (ROP)

  spółki osobowe/ spółki cywilne

  zasady ogólne

  • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata i za rok bieżący,
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF) za każdego wspólnika

  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • wyciąg z ewidencji przychodów za ostatnie 3 lata oraz za rok bieżący,
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami

  pełna księgowość

  • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe oraz za rok bieżący.
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość (ROK)

  zasady ogólne

  • PIT 36 lub PIT 36L za ostatni rok oraz PIT 38 (o ile składałeś takie zeznanie),
  • aktualny wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący,
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  podatek liniowy

  karta podatkowa

  • PIT 16A za ostatni rok oraz PIT 37, PIT 38 (o ile osiągałeś inne dochody, niż te z prowadzonej działalności),
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • PIT 28 za ostatni rok oraz PIT 37, PIT 38 (o ile osiągałeś inne dochody, niż te z prowadzonej działalności),
  • aktualny wyciąg z ewidencji przychodów za rok bieżący,
  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

   

  •  dotyczące pomocy publicznej
   • w przypadku pomocy de minimis
    • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które otrzymałeś w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (RPD), albo oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RD-2)
    • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (RFR) – jeśli ubiegasz się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
   • w przypadku pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
    • oświadczenie, że nie otrzymałeś takiej pomocy (RPI), albo
    • wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (RFI)
    • dokumenty, które pozwolą ustalić, czy ogólna wartość pomocy nie będzie większa niż poniesione straty, pomniejszone o kwoty wypłacone z ubezpieczenia (jeśli zostały wypłacone).

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.

  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Najpóźniej w dniu, w którym przypada płatność składki. Jeśli wniosek wyślesz pocztą, za dzień jego złożenia uznamy dzień nadania przesyłki.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół
  • wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy będziesz w stanie zapłacić należności w odroczonym terminie. Bierzemy pod uwagę Twoją propozycję, na ostateczną decyzję mają wpływ takie czynniki, jak: wysokość Twojej składki, Twoja sytuacja finansowa i inne czynniki, np. sezonowość prowadzonej działalności. Termin zapłaty składek ustalamy indywidualnie dla każdego płatnika. Umowa może być podpisana, gdy dostarczysz komplet dokumentów rozliczeniowych, na podstawie których ustaliliśmy stan należności.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami
  wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz zakwestionować sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją sprawę. Złóż pismo do placówki ZUS, która rozpatrywała Twoją sprawę. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od nas pisemną odpowiedź na Twój wniosek.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)
   • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
   • e-mailem: cot@zus.pl
   • przez Skype’a na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
   • przez czat na stronie www.zus.pl

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, zpóźn. zm.).

Odroczenie terminu płatności składek

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Odroczenie terminu płatności składek (pdf, 219 kB)