Breadcrumb

Zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej

Zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej

Staramy się zapewnić dostęp do naszych placówek, informacji, naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych wszystkim naszym klientom.

Jeśli zauważysz w naszej placówce albo na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej utrudnienia, możesz nam to zgłosić. Jeżeli masz specjalne potrzeby, możesz wystąpić do nas z wnioskiem, abyśmy umożliwili Ci dostęp do świadczonych przez nas usług1), 2).

Różne rodzaje dostępności

 • Dostępność architektoniczna – to wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynków, czyli możliwość poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami oraz dostęp do pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w budynku. To również prawidłowe oznakowanie budynku, które pomogą osobie z niepełnosprawnością w lokalizacji pomieszczeń w budynku. Dostępność architektoniczna dotyczy również możliwość ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami lub zapewnienie im innego sposobu ratunku (poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, czy sygnalizację).
 • Dostępność informacyjno-komunikacyjna – dotyczy zapewnienia obsługi z wykorzystaniem poczty elektronicznej, strony internetowej lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online, urządzeń do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych. Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje o zakresie działalności ZUS – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania Easy-To-Read (ETR).
 • Dostępność cyfrowa - sprawia, że z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi. Część osób z niepełnosprawnościami korzysta ze specjalnych technologii asystujących (np. osoby niewidome korzystają z czytników ekranu) i dostępność cyfrowa uwzględnia potrzeby także tych osób.

Od czego zależy to, jak rozpatrzymy Twój wniosek

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej może zgłosić każdy. Potraktujemy ten wniosek jako żądanie i mamy obowiązek każdemu udostępnić alternatywną wersję materiałów, które są niedostępne.

Każdy może zgłosić nam, że w naszej placówce jest utrudnienie architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne. Natomiast tylko osoba ze szczególnymi potrzebami albo jej przedstawiciel ustawowy może wnioskować o to, byśmy zapewnili jej alternatywny dostęp do naszej placówki lub do informacji.

W zależności od tego, o jakiego rodzaju dostępność chodzi, inne są terminy i tryb odwoławczy (więcej o poniżej).

Jak zgłosić wniosek

Możesz wykorzystać wniosek o zapewnienie dostępności, który przygotowaliśmy (plik pdf 307kb), albo napisać go samodzielnie. Podaj w nim:

 • Twoje dane kontaktowe,
 • adres placówki, w której masz utrudniony dostęp do informacji,
 • rodzaj bariery, która utrudnia Ci dostęp do informacji, albo stronę internetową lub aplikację mobilną (albo jej część), do której mamy ułatwić Ci dostęp,
 • sposób, w jaki możemy Ci zapewnić dostępność,
 • sposób, w jaki możemy się z Tobą skontaktować.

W jakim czasie zapewnimy Ci dostępność

Będziemy się starali zapewnić Ci dostępność jak najszybciej. Powinniśmy to zrobić w ciągu:

 • 7 dni – dla dostępności cyfrowej,
 • 14 dni – dla dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Jeśli nie będziemy w stanie zrobić tego w tym czasie, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy dlaczego. Maksymalny czas na to, abyśmy zapewnili Ci dostępność, to 2 miesiące.

Ważne

W niektórych przypadkach nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępności w sposób, jakiego sobie życzysz. Jeżeli tak się zdarzy, poinformujemy Cię o tym i wskażemy, jak zapewnimy Ci dostępność.

Gdzie skierować wniosek

Wniosek o zapewnienie dostępności możesz:

 • złożyć w dowolnej naszej placówce; dane adresowe znajdziesz w wyszukiwarce jednostek terenowych ZUS,
 • wysłać pocztą pod adres: Koordynator ds. dostępności, Centrala ZUS, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa,
 • wysłać faksem na numer telefonu 22 667 13 65,
 • wysłać e-mailem na adres koordynatora ds. dostępności: dostepnosc@zus.pl

Jak możesz się odwołać

Jeżeli nie zapewnimy Ci dostępności architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej i nie wskażemy innych, wygodnych dla Ciebie form kontaktu z nami, możesz złożyć na nas skargę do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)3).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosujemy się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego4).

Szczegółowe informacje o tym w jaki sposób są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane skargi w ZUS znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Przypisy:

 1. Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).
 3. Art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).