Najpopularniejsze wzory formularzy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydruikowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnieania. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZUS ZZP

Zgłoszenie ZUS ZZP

Zgłoszenie zapytania płatnika

ZUS Rp-9

Oświadczenie ZUS Rp-9

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów

ZUS Rp-15

Oświadczenie ZUS Rp-15

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej

ZUS Rp-13

Zgłoszenie ZUS Rp-13

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta –rencisty-osoby uprawnionej do renty socjalnej- świadczenia przedemerytalnego/zasiłku-nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego