Breadcrumb

Navigation Menu

Składanie wniosku o emeryturę lub rentę przez osobę, która pracowała w Polsce i w Izraelu

Składanie wniosku o emeryturę lub rentę przez osobę, która pracowała w Polsce i w Izraelu

Pracowałeś w Polsce i w Izraelu, a teraz starasz się o emeryturę lub rentę? Dowiedz się, jak i gdzie powinieneś złożyć wniosek.

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę lub rentę

Jeśli pracowałeś w Polsce i w Izraelu, możesz ubiegać się o emeryturę lub rentę zarówno od nas, jak i z instytucji izraelskiej. Nie musisz składać odrębnych wniosków w Polsce i w Izraelu.

Wniosek złóż w państwie, w którym mieszkasz. Instytucja ubezpieczeniowa tego państwa przekaże Twój wniosek o emeryturę lub rentę do instytucji drugiego państwa. Wystarczy więc, że złożysz wszystkie dokumenty do naszej albo do izraelskiej instytucji ubezpieczeniowej.

Ważne!
Data złożenia wniosku w naszej placówce jest datą złożenia wniosku o izraelskie świadczenie i odwrotnie. Instytucja izraelska uzna datę złożenia wniosku w Polsce, a my uznamy datę złożenia wniosku w Izraelu.

Przyjmiemy Twój wniosek wraz z innymi dokumentami, także jeśli są one sporządzone w języku hebrajskim lub angielskim.

Gdzie będziemy rozpatrywać Twój wniosek

Wnioski o emerytury lub renty osób, które pracowały, pracują albo mieszkają w Izraelu, rozpatruje:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi, Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Zamenhofa 2,
90-431 Łódź

Gdzie złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek możesz złożyć:

 • w I Oddziale ZUS w Łodzi, który będzie rozpatrywał Twój wniosek,
 • w tej naszej placówce ZUS, która jest najbliżej Twojego miejsca zamieszkania; wówczas ta placówka przekaże Twój wniosek do I Oddziału ZUS w Łodzi,
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) – na stronie www.zus.pl. Żeby to zrobić, musisz mieć konto na PUE ZUS i profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jednak dokumenty, które dołączasz do wniosku, złóż w formie papierowej w naszej placówce albo wyślij je do nas pocztą.

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Wypełnij właściwy formularz o świadczenie z ZUS:

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

 • zaświadczenia pracodawców albo świadectwa pracy, potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
 • zaświadczenia pracodawców albo świadectwa pracy, potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w Polsce;
 • zaświadczenia pracodawców potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Polsce (może być wystawione na formularzu ERP -7),
 • legitymację ubezpieczeniowa, która zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości zarobków w Polsce,
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające okres nauki i programowy tok jej trwania,
 • książeczkę wojskowa lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o okresie czynnej służby wojskowej,
 • odpisy aktów urodzenia dzieci.

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

Jeżeli we wniosku o świadczenie polskie wskazałeś okresy zatrudnienia w Izraelu, wniosek ten uważany jest za wniosek o przyznanie odpowiedniego świadczenia na podstawie ustawodawstwa izraelskiego (chyba, że ubiegasz się o polską emeryturę i we wniosku wystąpiłeś o odroczenie ustalania prawa do emerytury z instytucji izraelskiej).

Co się dalej dzieje z Twoim wnioskiem

Na podstawie dokumentów, które nam prześlesz, rozpatrzymy Twój wniosek o emeryturę lub rentę z ZUS.

Przekażemy też Twój wniosek o świadczenie izraelskie i dokumenty, które nam do niego załączyłeś, do instytucji ubezpieczeniowej Izraela. Instytucja ta rozpatrzy Twój wniosek na podstawie swoich krajowych przepisów i przyśle Ci decyzję o emeryturze lub rencie.

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie i mongolskie świadczenia dostępne są:

 • w salach obsługi klienta w naszych placówkach,
 • na naszej stronie internetowej www.zus.pl  w zakładce „Wzory formularzy”.

Gdzie możesz szukać dokumenty, które potwierdzą zatrudnienie w Polsce

Jeśli nie masz dokumentów, które potwierdzają Twoje okresy ubezpieczenia w Polsce, zaświadczenie o Twoim zatrudnieniu może wydać:

 • pracodawca na podstawie akt osobowych pracownika,
 • prawny następca pracodawcy na podstawie przejętych akt osobowych pracownika,
 • jednostka przechowująca dokumenty zlikwidowanego zakładu pracy (organ założycielski, organ nadrzędny, archiwum lub firma przechowalnicza).

Szczegółowe informacje na temat tego rodzaju dokumentów dostępne są na naszej stronie internetowej. Stworzyliśmy tam bazę zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy. W bazie tej możesz znaleźć informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników tych zakładów, a także nazwy i adresy instytucji przechowujących dokumenty pracownicze.

Nasza instytucja gromadzi dokumentację firm, które przed 1999 r. rozliczały składki na ubezpieczenie społeczne za swoich pracowników. Możemy jednak potwierdzić okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia tylko tych osób, które pracowały w firmach zatrudniających do 20 pracowników.