Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę środków w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

Świadczenie wynosi 3010 zł za każdego ubezpieczonego i jest nieopodatkowane. Wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jak dotąd wpłynęło ich kilkadziesiąt. ZUS rozpoczął już wypłatę pieniędzy.

Zasady ustalania prawa i wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego płatnikom składek z określonych branż określa ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, którą prezydent Andrzej Duda podpisał 29 września.

Szczegóły dotyczące podmiotów uprawnionych do świadczenia są zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie ustawy. Wskazuje ono kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), którymi musi być oznaczona przeważająca działalność danego przedsiębiorcy, powiaty, na których obszarze prowadził działalność, oraz miesiąc, za który będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie.

O pomoc mogą się ubiegać płatnicy składek z branż najbardziej dotkniętych sytuacją ekologiczną na Odrze, a więc działający na terenach, przez które przepływa ta rzeka. Jest także kilka warunków ogólnych, które trzeba będzie spełnić:

  • prowadzenie działalności na określony dzień (1 lipca),
  • termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (do 31 lipca),
  • data obowiązku opłacania składek (nie późniejsza niż 1 lipca 2022 r.),
  • zgłoszenie co najmniej jednej osoby do ubezpieczenia (i utrzymanie tego ubezpieczenia).

Aby uzyskać pomoc, przedsiębiorca musi przede wszystkim wykazać, że w sierpniu 2022 r. jego przychód był o co najmniej 50 proc. niższy w stosunku do przychodu, który uzyskał w lipcu 2022 r., czerwcu 2022 r. albo sierpniu 2021 r.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł przysługuje za każdego ubezpieczonego, który spełnia warunki ustawowe. Od świadczenia nie jest pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych ani składka na ubezpieczenie zdrowotne. Nie mogą być też od niego ustalane żadne potrącenia ani nie podlega ono postępowaniu egzekucyjnemu. Świadczenie będzie stanowiło tzw. pomoc de minimis.

Informacja o wysokości jednorazowego świadczenia wypłaconego na rachunek bankowy, zestawienie ubezpieczonych, którzy zostali uwzględnieni przy ustalaniu kwoty świadczenia, oraz zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy publicznej będą zamieszczane na PUE ZUS.