Breadcrumb

Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw

Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw

KOGO TO DOTYCZY

Możesz skorzystać z ceny maksymalnej gazu równej 200,17 zł/MWh, jeśli do prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek, wykorzystujesz piec ogrzewany paliwami gazowymi.

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIĆ

Skorzystasz z preferencyjnej stawki za paliwo gazowe, jeśli:

 1.  na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia okresu, którego dotyczy wniosek byłeś w jednej z następujących sytuacji:
 1. sytuacja 1:
  1. rodzaj Twojej przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 był oznaczony kodem 10.71.Z,
  2. wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia okresu, którego dotyczy wniosek,
  3. masz status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;
 2. sytuacja 2:
  1. prowadziłeś działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z,
  2. wynika to z rejestru REGON według stanu  na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia okresu, którego dotyczy wniosek,
  3. przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez Ciebie pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek,
  4. masz status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;
 3. sytuacja 3:
  1. prowadziłeś działalność oznaczoną kodem 10.71.Z w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy Prawo spółdzielcze,
  2. wynika to z rejestru REGON według stanu  na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia okresu, którego dotyczy wniosek.
 1. na dzień złożenia wniosku nie masz zaległości z tytułu:
 • zobowiązań podatkowych (lub otrzymałeś decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłacasz raty albo korzystasz z odroczenia terminu płatności),
 • składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy.

Ważne!

To, czy spełniasz warunek dotyczący prowadzenia działalności oznaczonej kodem PKD 10.71.Z, ocenimy na podstawie danych z rejestru REGON.

Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych stanowi pomoc de minimis.

CO ZYSKASZ

Obniżoną stawkę za gaz w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) możesz złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Instrukcja – jak utworzyć wniosek i dodać załącznik do wniosku RPG na PUE ZUS.

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

 • Kopię faktury rozliczeniowej za paliwa gazowe dostarczone za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów.
 • „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (na formularzu RFD lub zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia RM z 24 października 2014 r.)
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie minionych 3 lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (na formularzu RPD lub zgodnie ze wzorem w nim określonym)

albo

 • oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (na formularzu RD-2 lub zgodnie ze wzorem w nim określonym).

Ważne!

Wniosek RPG musisz złożyć w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury za gaz. Okres, który wskażesz we wniosku, musi zawierać się w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ta faktura. Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej może dotyczyć wyłącznie jednej faktury.

Jeśli otrzymałeś fakturę rozliczeniową, a wniosek za ten sam okres został rozpatrzony w oparciu o fakturę prognozowaną/szacunkową, to masz prawo do wystąpienia z kolejnym wnioskiem. Prosimy o oznaczenie takiego wniosku jako „Korekta wniosku z DD.MM.RRRR, dotyczącego faktury za okres od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR”.

JAK SIĘ Z TOBĄ SKONTAKTUJEMY

 • Jeśli będziemy mieć wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub przez PUE ZUS.
 • Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, otrzymasz informację o prawie i okresie stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych. Wyślemy Ci także – na Twoje konto PUE ZUS – zaświadczenie o pomocy de minimis.
 • Jeśli odmówimy Ci prawa do stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, wydamy decyzję, którą zamieścimy na Twoim koncie PUE ZUS.

CZY MOŻESZ SIĘ ODWOŁAĆ OD DECYZJI

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, za naszym pośrednictwem możesz się odwołać do sądu właściwego według zasad Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Odwołanie złóż na piśmie w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

GDZIE OTRZYMASZ POMOC W SPRAWIE WNIOSKU RPG

 • W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00 – od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00
 • W każdej placówce ZUS.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236)
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2024 poz. 303)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, 2023/2831 z 15.12.2023)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014)