Breadcrumb

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

„Monitoring Pracy i Pobytu w celach zarobkowych Cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (MPPC)

Projekt nr POPC.02.01.00-00-0093/18 jest realizowany w Partnerstwie, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Beneficjenci:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Lider projektu,
 • Komenda Główna Straży Granicznej - Partner w projekcie,
 • Państwowa Inspekcja Pracy - Partner w projekcie,
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców - Partner w projekcie,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Partner w projekcie.

Budżet projektu:

23 942 868,54 PLN (w tym 84,63% - środki UE (EFRR), 15,37% - współfinansowanie krajowe)

Okres realizacji projektu:

01.07.2017 r. - 30.06.2020 r.

Cele projektu i planowane efekty:

Projekt MPPC ma na celu cyfryzację, a tym samym optymalizację i uproszczenie procesu podejmowania pracy przez cudzoziemców, jak również wymianę informacji o cudzoziemcach podejmujących pracę na terenie Polski oraz o przedsiębiorcach pozyskujących cudzoziemców jako pracowników. Cyfryzacja procesu obsługi zatrudnienia będzie wspomagać wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. regulacje prawne, zmierzające do uszczelnienia procedur i procesów z zakresu spraw dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do:

 1. ułatwienia przedsiębiorcom pozyskiwania cudzoziemców - pracowników w dobie prężnie rozwijającej się gospodarki i istniejących niedoborów kadrowych na polskim rynku pracy oraz obniżenia kosztów tego procesu;
 2. ułatwienia cudzoziemcom realizacji procedur urzędowych związanych z podjęciem pracy w Polsce;
 3. poprawy jakości i dostępu do danych cudzoziemców - pracowników i pracodawców powierzających im pracę;
 4. usprawnienia przepływu informacji o pobycie w celach zarobkowych i pracy cudzoziemców na terytorium RP;
 5. usprawnienia weryfikacji wiarygodności pracodawców, a tym samym zwiększenia kontroli nad nieuczciwymi pracodawcami oraz ich eliminowania, jak również składanych przez nich pozornych oświadczeń;
 6. uszczelnienia i zwiększenia efektywności działania systemu dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce oraz zapobiegania niekontrolowanej migracji.

Cel projektu MPPC zostanie osiągnięty dzięki wykonaniu e-usług A2B i A2C, możliwych do wykorzystania przez przedsiębiorców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemców i samych cudzoziemców, oraz e-usług A2A dedykowanych dla jednostek administracji publicznej zaangażowanych w wydawanie i egzekwowanie realizacji decyzji dotyczących pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium RP, tj. Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędów Wojewódzkich, Straży Granicznej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, itp.

Zadania merytoryczne planowane do realizacji w ramach projektu:

 1. Modernizacja systemów eksploatowanych przez MRPiPS i Partnerów do wymagań projektu MPPC;
 2. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej MRPiPS i Partnerów dla potrzeb projektu MPPC;
 3. Wykonanie Centralnej Bazy Danych Cudzoziemców CBDC;
 4. Działania w zakresie szkoleń, informacji i promocji projektu.