Breadcrumb

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla projektu ZUS - Nowy Sącz

20 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w skład którego wchodzi Oddział w Nowym Sączu podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu
pn. Termomodernizacja budynku Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu na dz. nr 70/3, 71/3, 72/3, 81/16, 81/17, 81/11, 81/13, 81/15, 65, 66, 67/2 i 68 Obręb 92 przy ul. Sienkiewicza w Nowym Sączu
 nr POIS.01.03.01-00-0102/16-00 w ramach Poddziałania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 5 551 914,02 PLN.
Wysokość dofinansowania  3 789 432,24 PLN.

 Termin zakończenia realizacji Projektu: grudzień 2017 r.